Aktualności 03 kwietnia 2017

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

„Gmina Krobia działając na podstawie  art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 roku poz.217) ogłasza otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, 7.2.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne przygotowywanego na konkurs zamknięty nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/17 ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.”

Więcej w BIPOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-04-04 06:54:54