Aktualności z NGO 03 kwietnia 2017

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w Uchwale nr XXIV/203/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017„.

Wiecej w BIP