Komunikaty 06 czerwca 2023

Chcesz zostać ławnikiem? Zgłoś swoją kandydaturę!

Urząd Miejski w Krobi informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Miejskiej w Krobi z prośbą o przeprowadzenie procedury naboru kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Gostyniu na kolejną kadencję 2024 - 2027. Mając na uwadze powyższe,
na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, Rada Miejska w Krobi, w terminie do 31 października 2023 roku, dokona wyboru ławników na kadencję 2024-2027.

Kto może zostać ławnikiem

Ławnikiem może zostać wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą zostać:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcowie prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, a także co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Krobia.

 Termin i miejsce zgłaszania kandydatów

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2023 r. Zgłoszenia należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia) z dopiskiem „Ławnicy”    lub składać osobiście w Biurze Rady Miejskiej bądź w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego  w Krobi.

Niezbędne dokumenty

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, do której kandydat ma obowiązek dołączyć poniższe dokumenty (winny być one opatrzone datą nie wcześniejszą niż   30 dni przed dniem zgłoszenia):

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru bądź ewidencji, dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje oraz wzory kart i formularzy dostępne są stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl. Kartę zgłoszeniową pobrać można również w Urzędzie Miejskim w Krobi (biuro Rady Miejskiej w Krobi).Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2023-06-06 10:57:15
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz