Aktualności 05 stycznia 2022

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Od 3 stycznia 2022 r., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, składać można wnioski o wypłatę tzw. dodatku osłonowego. Przysługiwał on będzie gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody, określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych, nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Rokiem bazowym do obliczenia dochodu będzie: do 31 lipca 2022 rok 2020, natomiast od 1 sierpnia 2022 r. dochód będzie obliczany na podstawie dochodu osiągniętego w 2021 r.
Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezydenta RP, wysokość dodatku zależała będzie od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i wynosić będzie: 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób. Warto podkreślić, że przy ustalaniu wysokości dodatku obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, jednak w takim przypadku jego kwota będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosić będzie 20 zł. Poniżej tej kwoty dodatek osłonowy nie będzie zatem wypłacany. W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 %.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i wypłacany będzie w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. Jeżeli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną z kolei bez rozpoznania.
Wszelkich informacji na temat dodatku osłonowego udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi pod numerem telefonu (65) 5711 005 wewn. 29.

Więcej niformacji na stronie www

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz