Aktualności z NGO 08 kwietnia 2016

Kolejne przyznane dotacje dla organizacji pozarządowych

Już po raz kolejny organizacje pozarządowe z terenu gminy Krobia otrzymały środki finansowe na realizację zadań publicznych (zadań, których katalog ujęty został przede wszystkim w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniami burmistrza Krobi, na realizację zadań z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej, lokalne stowarzyszenia i fundacje otrzymały łącznie 158 tys. zł.

Warto dodać, że przyznanie dotacji poprzedziła analiza i ocena złożonych przez organizacje ofert, dokonana tak przez pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi, jak i przez powołane w tym celu komisje konkursowe. Poniżej przedstawiamy Państwu nazwy organizacji pozarządowych, zakres oraz tytuły i wysokość dofinansowania zadań publicznych, które z udziałem środków z budżetu Gminy Krobia, realizowane będą przez te organizacje w 2016 roku.

Upowszechnienie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Krobia:

Ludowy Klub Sportowy KA4 Zjednoczeni Pudliszki - „Zjednoczeni 2016- Młodzież” – 32 500,00 zł

Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów KA 4 resPect – „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Krobia” – 8 937,00 zł

Klub Sportowy „Sokół” Chwałkowo – „Łączy nas piłka – Junior” – 8 938,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy Krobianka Krobia- „ Krobianka 2016- Młodzież”- 40 625,00 zł

Upowszechnienie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna 
w miejscowości Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizacyjnych przez PZPN:

Ludowy Zespół Sportowy Krobianka Krobia- „ Krobianka 2016 - Senior”- 45 000,00 zł

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu biegowego:

Stowarzyszenie „Biegaj z Krobią WOMEN” – „Aktywni cały rok” – 5 000,00 zł

Rozwój i aktywizacja mieszkańców Gminy Krobia poprzez propagowanie działań na rzecz ochrony przyrody:

Koło Łowieckie nr 20 „Łowca” w Krobi - „W krainie lasu…” – 6 000,00 zł

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na trenie Gminy Krobia:

Stowarzyszenie Dziecko- „Wsparcie działań na rzecz budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego” – 6 000,00 zł

Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska- Hufiec Leszno –„Nasz patriotyzm/ druga edycja” – 5 000,00 zł

Zarządzenia w sprawie powyzszych  zadań publicznych.

26/2016

37/2016

38/2016