Komunikaty

20 lutego 2020 Nowy rok podatkowy

Nowy rok podatkowy

Do końca lutego każda osoba fizyczna, będąca właścicielem mieszkania, domu jednorodzinnego, działki budowlanej czy gruntu, otrzyma z Urzędu Miejskiego w Krobi decyzję o wysokości podatku za 2020 rok. Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, których podatek przekracza 100 zł, mają możliwość jego zapłaty w czterech ratach: I rata - do dnia 15 marca, II rata - do 15 maja, III rata - do 15 września, IV rata - do 15 listopada. Jeżeli natomiast łączny wymiar podatku nie przekracza 100 zł, za termin płatności przyjmuje się dzień 15 marca. Podatnicy podatku od środków transportowych mają z kolei możliwość zapłaty podatku w dwóch ratach: I rata - do dnia 15 lutego, II rata - do 15 września. Kwotę należnego podatku zapłacić można przelewem na rachunek bankowy Gminy Krobia o numerze 89 1020 4027 0000 1302 0806 2582 lub uiścić w placówce banku PKO BP SA bądź w oddziale Poczty Polskiej przy ul. Kobylińskiej w Krobi (nie pobierają one dodatkowych opłat za wpłatę). Podatek zapłacić można ponadto kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim w Krobi – w biurze nr 2 krobskiego ratusza bądź w Urzędzie Stanu Cywilnego na Wyspie Kasztelańskiej. Mieszkańcy sołectw z terenu gminy Krobia mogą dodatkowo uiścić poszczególne raty podatku u sołtysów, którzy ustanowieni zostali inkasentami. Jak wynika z danych z ewidencji księgowo - podatkowej Urzędu Miejskiego w Krobi, ok. 90% mieszkańców płaci podatki regularnie. Tych z Państwa, którzy z różnych przyczyn bądź wypadków losowych nie mają możliwości uregulowania podatku w określonym terminie, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Krobi (biuro nr 2, tel. 65 57 12 814). Odpowiedzą oni na Państwa pytania i pomogą rozwiązać problem związany z zapłatą podatku. Dzięki temu zminimalizowane zostanie ryzyko postępowania egzekucyjnego, które najczęściej wiąże się z dodatkowymi kosztami dla podatników. Jednocześnie wszystkim Państwu przypominamy o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian w zakresie ewidencji podatkowej, dotyczących danych adresowych podatnika, przedmiotu opodatkowania, oddania do użytku nowych budynków, zakupu lub sprzedaży nieruchomości, rozpoczęcia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej czy też nabycia spadku. Pozwoli to na uniknięcie formalności związanych z wezwaniem podatnika do wyjaśnień, dokonania oględzin nieruchomości (kontroli podatkowej) czy też wydaniem decyzji o płatności należnego podatku za kilka lat wstecz.

20 lutego 2020 Urzędnicy doręczą nakazy podatkowe

Urzędnicy doręczą nakazy podatkowe

Wzorem lat ubiegłych także i w tym roku, do końca lutego, pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi doręczą mieszkańcom Krobi i Pudliszek (za wyjątkiem ul. Wjazdowej i Krobskiej) decyzje podatkowe dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zgodnie z art. 144 Ordynacji podatkowej organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem odbioru m.in. za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe), pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać również sołtys, stąd też mieszkańcy sołectw z terenu gminy Krobia (za wyjątkiem Pudliszek) decyzje podatkowe otrzymają od sołtysów. Dostarczanie korespondencji przez pracowników krobskiego magistratu jest praktykowane od kilku lat. Warto podkreślić, że takie rozwiązanie przyczynia się do oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych i ma związek z realizacją zasady celowości i oszczędności, którą nakłada na organy administracji publicznej ustawa o finansach publicznych. W myśl tych przepisów, samorząd ma obowiązek optymalnego doboru metod i środków służących do osiągania zakładanych celów w zakresie szukania oszczędności budżetowych i optymalizacji wydatków w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

13 lutego 2020 Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja w 2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja w 2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna, poraW powiecie gostyńskim mieszkańcy mogą otrzymać nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) oraz nieodpłatną poradę obywatelską w dowolnie wybranym punkcie, których lokalizację i godziny dyżurów zawiera załączony harmonogram.dy obywatelskie i mediacja w 2020 r

28 stycznia 2020 Elektroniczny nabór wniosków na turnusy i środki ortopedyczne

Elektroniczny nabór wniosków na turnusy i środki ortopedyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, iż od stycznia 2020 roku istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz zakupu przedmiotu ortopedycznego i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem darmowego Systemu Obsługi Wsparcia SOW. Wykorzystując system SOW można złożyć wniosek elektroniczny w każdym momencie, również w dzień wolny od pracy.

28 stycznia 2020 Kampania antysmogowa

Kampania antysmogowa

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że na stronie internetowej dostępne są materiały dotyczące Kampanii antysmogowej. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami, które dotyczą m.in. wpływu zanieczyszczeń na nasze zdrowie.

24 stycznia 2020 Zapraszamy online na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

22 stycznia 2020 Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 12/2020, Zarządzeniem Nr 13/2020 oraz Zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 r. Termin składania kandydatur mija 29 stycznia 2010 roku.

21 stycznia 2020 Zapraszamy na XIX nadzwyczajną sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń im. Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi Pl.Kościuszki 3.

20 stycznia 2020 Poświąteczna zbiórka choinek

Poświąteczna zbiórka choinek

Zgodnie z informacją uzyskaną z Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, do 28 lutego 2020 r. trwa poświąteczna zbiórka naturalnych choinek. W przypadku zabudowy jednorodzinnej drzewka należy wystawić w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem odbierane są odpady komunalne zbierane selektywnie, natomiast mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych mogą wystawić choinki obok osiedlowych pojemników przez cały czas trwania zbiórki. Przypominamy również, że zarówno choinki, jak i inne odpady zielone, można w dogodnym terminie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w Krobi przy ul. Jutrosińskiej 28A.