Komunikaty

10 grudnia 2019 Informacja o nie rozstrzygnięciu  otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

Informacja o nie rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

Burmistrz Krobi informuje, że ogłoszony Zarządzeniem Nr 127/2019 z dnia 30.10.2019r. otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna, został nie rozstrzygnięty z powodu braku ofert. Uzasadnienie: Ostatecznym terminem składania ofert wraz z wymaganymi załącznikami został w zarządzeniu określony 29.11.2019 r. Do tego dnia do Urzędu Miejskiego w Krobi nie wpłynęła ani jedna oferta. W związku z powyższym uważa się konkurs za nie rozstrzygnięty.

9 grudnia 2019 Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych!

Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych!

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010) informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych, będą mieli obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą usługi w zakresie ich odbierania, wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej. W sprawie zawierania przedmiotowych umów należy kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorcami świadczącymi usługi odbioru odpadów komunalnych (wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej). Wykaz firm można znaleźć na stronie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (http://kzgrl.pl/pliki/PDF/B.%20pliki/RDR5.pdf).

02 grudnia 2019 Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego ogłoszonych Zarządzeniami Nr 135/2019, 136/2019, 137/2019 oraz 138/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 r. Szczegóły w BIP.

02 grudnia 2019 Zapraszamy online na XVI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XVI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XVI sesję Rady Miejskiej w Krobi

26 listopada 2019 Zapraszamy na XVI sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XVI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XVI sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

13 listopada 2019 Zapraszamy online na XV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XV sesję Rady Miejskiej w Krobi

12 listopada 2019 Zapraszamy na XV sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XV sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń im.Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej pl. Kościuszki 3 w Krobi

30 października 2019 Zapraszamy online na XIV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XIV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XIV sesję Rady Miejskiej w Krobi

24 października 2019 Zapraszamy na XIV sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XIV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 15.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul.Ogród Ludowy 2

30 września 2019 INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

25 września 2019 roku zakończyły się trwające od 11 września br. konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” (zwanego dalej „Programem”). Konsultacje ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 99/2019 Burmistrza Krobi z dnia 4 września 2019 roku.