Komunikaty

25 czerwca 2019 Zapraszamy online na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi

18 czerwca 2019 Zapraszamy na XI sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul.Ogród Ludowy 2

14 czerwca 2019 Wybory do Izb Rolniczych już niebawem

Wybory do Izb Rolniczych już niebawem

Krajowa Rada Izb Rolniczych ustaliła, że 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do izb rolniczych w całym kraju. Mając na uwadze powyższe Gmina Krobia informuje, że spisy uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych udostępnione zostaną do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi (Pl. Kościuszki 3) w dniach 17 - 24 czerwca 2019 r. , w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00, wt.-pt. 7.00- 15.00). Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami możliwość głosowania na poszczególnych kandydatów w wyborach do walnego zgromadzenia izb rolniczych mają osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, podatnicy podarku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, a także członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, posiadający w nich wkłady gruntowe.

12 czerwca 2019 Chcesz zostać ławnikiem? Zgłoś swoją kandydaturę!

Chcesz zostać ławnikiem? Zgłoś swoją kandydaturę!

Urząd Miejski w Krobi informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Miejskiej w Krobi z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Gostyniu na kolejną kadencję 2020-2023. Mając na uwadze powyższe, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, Rada Miejska w Krobi, w terminie do 31 października 2019 roku, dokona wyboru ławników na kadencję 2020-2023. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, a także co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Krobia .

12 czerwca 2019 Apel w sprawie poboru wody!
07 czerwca 2019 Ankieterzy zapukają do drzwi

Ankieterzy zapukają do drzwi

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie gminy Krobia ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe: - czerwcowe badanie rolnicze, - badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, - badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

03 czerwca 2019 Ogłoszenie składu Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Ogłoszenie składu Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Zarządzeniem Burmistrza ogłoszono skład Gminnej Rady Seniorów w Krobi na II kadencję. W skład Rady weszło 7 osób.

31 maja 2019 Szukamy członków Komisji Konkursowej

Szukamy członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowej, powołanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych w roku 2019 złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 58/2019 Burmistrza Krobi z dnia 23 maja 2019. Termin zgłaszania kandydatur mija 5 czerwca 2019 r. o godz. 15:00.

31 maja 2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie pomocy społecznej 2019 roku, przewidzianych do powierzenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688) zgodnie z „Programem współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

29 maja 2019 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Burmistrz Krobi informuje, iż w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 43/2019 Burmistrza Krobi z dnia 17 kwietnia 2019 roku dokonano wyboru oferty realizacji zadania publicznego z zakresu zadania: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN.