Komunikaty

23 czerwca 2020 Zapraszamy do Klubu konstruktora i na warsztaty

Zapraszamy do Klubu konstruktora i na warsztaty

Stowarzyszenie Mercury oraz Gmina Krobia zapraszają uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej na warsztaty kreatywnej nauki. Młodzież w wieku 12-18 lat będzie mogła natomiast się realizować w ramach "Klubu konstruktora".

23 czerwca 2020 Zapraszamy na XXIII sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXIII sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 13.00, która odbędzie się w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

02 czerwca 2020 Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy

Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy

Mając na uwadze obowiązek ustawowy, oddajemy w Państwa ręce Raport o stanie gminy Krobia za rok 2019. Źródłem jego opracowania były dokumenty o znaczeniu strategicznym dla gminy Krobia, takie jak Strategia Gminy Krobia na lata 2014-2020, Gminny Program Rewitalizacji, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krobia, raporty z wykonania budżetu Gminy czy też sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek gminnych. Autorami przygotowanego dokumentu są pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim Urzędu Miejskiego w Krobi. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza Krobi w 2019 r., a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Krobi. W świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Krobi rozpatrzy Raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Krobi (termin sesji wyznaczony został na dzień 23 czerwca 2020 r.) Nad przedstawionym przez burmistrza Raportem odbędzie się debata, w której uczestniczyć będą m.in. radni. W debacie będą mogli zabierać głos również pozostali mieszkańcy gminy, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagać to będzie od nich wcześniejszego złożenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi pisemnego zgłoszenia (jego wzór zamieszczony został poniżej). Winno ono zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis zgłaszającego oraz zostać poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia mieszkańców gminy Krobia udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy przyjmowane będą do 22 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Krobi - ul. Rynek 1, w godzinach pracy urzędu. Po zakończeniu debaty nad Raportem Rada Miejska w Krobi przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Krobi wotum zaufania.

28 maja 2020 Odmrażanie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności

Odmrażanie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności

Podczas wczorajszej konferencji prasowej z udziałem m.in. Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, przekazane zostały informacje o IV etapie znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Pomimo luzowania obostrzeń warto jednak pamiętać o tym, że na terenie naszego kraju nadal notuje się kilkaset przypadków COVID-19 dziennie. Stąd też zachowywać należy daleko idącą roztropność oraz stosować się do zasad sanitarnych, szczególnie w przypadku większych skupisk ludzkich, które uchronić nas mogą od utraty zdrowia nie tylko nas i naszych najbliższych, ale również współpracowników czy sąsiadów.

22 maja 2020 Zapraszamy na XXII nadzwyczajną sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXII (nadzwyczajną) sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 15.30, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

22 maja 2020 Zmiana zasad obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Krobi

Zmiana zasad obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Krobi

W związku z częściowym znoszeniem ograniczeń w funkcjonowaniu administracji publicznej informujemy, że z dniem 25 maja br., ponowna, bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Miejskiego w Krobi możliwa będzie w poniedziałki od godz. 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 do 15:00. W celu minimalizowania zagrożeń dla klientów oraz pracowników urzędu, wynikających z pandemii COVID-19, bezpośrednia obsługa klientów realizowana będzie z ograniczeniami wynikającymi z § 12 i § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Zarządzenia nr 85/2020 burmistrza Krobi z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w sposobie działalności Urzędu Miejskiego w Krobi spowodowanych chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Mając na uwadze powyższe, bezpośrednia obsługa klientów urzędu możliwa będzie jedynie w specjalnie wyznaczonych ku temu miejscach - w holu ratusza oraz w biurze ds.podatków i opłat lokalnych, a także w Urzędzie Stanu Cywilnego na Wyspie Kasztelańskiej. W każdym z wyznaczonych miejsc, w chwili obsługi, przebywać może tylko jedna osoba (wyjątek stanowią rodzic z dzieckiem lub współmałżonkowie, o ile zachodzi konieczność obecności obydwu z nich). Do odwołania wprowadzony został zakaz swobodnego wstępu interesantów do pozostałych pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krobi, za wyjątkiem spraw, w przypadku których osobista wizyta w w/w pomieszczeniach pozostaje konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę. Jednocześnie przypominamy o zasadach bezpieczeństwa w związku z przebywaniem w obiektach użyteczności publicznej. Każdy z klientów jak i obsługujący go pracownik Urzędu Miejskiego w Krobi zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa. Przy wejściu do budynków urzędu ustawione zostały również dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym, z których skorzystanie obowiązkowe jest po wejściu do budynków. Wzorem wcześniej przyjętych rozwiązań, w celu usprawnienia procesu obsługi klienta, zachęcamy do telefonicznego ustalenia terminu i godziny załatwienia sprawy z właściwym pracownikiem. Wykaz pracowników wraz z danymi kontaktowymi znajduje się poniżej http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp… Nadal zachęcamy również Państwa do skorzystania z elektronicznych form składania wniosków oraz zdalnego kontaktu. Wszelką korespondencję, w tym wnioski i pisma, pozostawić można także w skrzynce pocztowej, zamontowanej przy wejściu do ratusza. Prosimy o Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane ograniczeniami w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Krobi. Wszystkie decyzje podejmowane są jednak w trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie jego klientów i pracowników.

12 maja 2020 Obwieszczenie o wydłużeniu procedury wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP

Obwieszczenie o wydłużeniu procedury wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP

Obwieszczenie o wydłużeniu procedury wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w rejonie ulic Domachowskiej, Zachodniej, Ogrodowej, Odrodzenia, Miejsko-Góreckiej w Krobi

30 kwietnia 2020 Możesz wspomóc szpital, ZOL i domy pomocy społecznej w powiecie gostyńskim

Możesz wspomóc szpital, ZOL i domy pomocy społecznej w powiecie gostyńskim

W związku z pandemią koronawirusa wsparcia potrzebuje m.in. wiele placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej w naszym kraju. Wśród nich są również szpital i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gostyniu oraz Domy Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Chwałkowie, Rogowie i Zimnowodzie, czyli placówki całodobowe powiatu gostyńskiego. Podmioty te wesprzeć można min. za pośrednictwem systemu WdS (Wsparciedlaszpitala.pl). Czym jest Wsparciedlaszpitala.pl ? To przygotowana m.in. przez naukowców związanych z poznańskim Uniwersytetem Ekonomicznym platforma, która ma koordynować pomoc dla polskich szpitali, a teraz także DPS-ów, w dobie pandemii koronawirusa. Łączy potrzebujące placówki z darczyńcami za pośrednictwem koordynatorów. Szpitale i DPS-y na bieżąco uzupełniają swoje listy potrzeb, a koordynatorzy przez kontakt z darczyńcami dbają o ich zapewnienie. Jak można pomóc? Żeby sprawdzić, jakie są potrzeby szpitali i domów pomocy społecznej z okolicy należy wejść na stronę: Wsparciedlaszpitala.pl i kliknąć w baner: "Poznaj aktualne potrzeby szpitali!". Dalej logujemy się za pomocą danych "gościa" (nazwa użytkownika: gosc@wsparciedlaszpitala.pl; hasło: guest123) lub tworzymy własne konto, a następnie wybieramy konkretne placówki. Dzięki Platformie możliwy jest także bezpośredni kontakt z koordynatorem wspierającym konkretny szpital czy dom pomocy społecznej, który pomoże nam organizacyjnie w zbiórce.

28 kwietnia 2020 Zapraszamy na XXI nadzwyczajną sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXI (nadzwyczajną) sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 15.30, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.