Aktualności 25 października 2021

Ponad 10 milionów złotych na inwestycje w gminie Krobia

Ponad 10 milionów złotych na inwestycje w gminie Krobia

W dniu dzisiejszym ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wśród ponad 4 tys. dofinansowanych wniosków znalazły się również trzy dotyczące gminy Krobia.
Pierwszy z nich dotyczy przebudowy z rozbudową dróg przy ul. Fabrycznej w Pudliszki wraz z modernizacją terenu przy Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców. W ramach zadania, którego szacunkowy koszt wynosi 4 950 000,00 zł (w tym 4 702 500,00 zł dofinansowania ze środków Polskiego Ładu) planuje się przebudowę jezdni na odcinku ok. 1,4 km, budowę nowej jezdni o długości ok. 60 mb, przebudowę istniejących chodników, a także budowę nowych ciągów pieszych o długości 125 mb. Zakres planowanej inwestycji obejmuje również przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku 640 mb oraz zagospodarowanie pod parkingi terenu o powierzchni ok. 700 m².
Drugi z przewidzianych do dofinansowania projektów złożonych przez krobski samorząd dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi oraz termomodernizacji i przebudowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. Zakres szacowanego na 3 990 000,00 zł zadania (w tym 3 591 000,00 zł dofinansowania) obejmuje przede wszystkim wymianę starego, awaryjnego i energochłonnego pieca gazowego w szkole w Starej Krobi oraz zastosowanie w budynku pompy ciepła zasilanej panelami fotowoltaicznymi, zaś w przypadku krobskiego przedszkola przewiduje się częściową wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian i stropodachu oraz instalację pompy ciepła z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. W ramach przedsięwzięcia przewidziano również wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, którego ściany planuje się również docieplić. W budynku planowana jest również wymiana starego pieca gazowego, którego praca wspomagana będzie pompą ciepła oraz zamontowanie paneli fotowoltaicznych.
Trzeci z dofinansowanych wniosków ucieszy z pewnością najbardziej mieszkańców Niepartu. Projekt przygotowany i złożony przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, którego Gmina Krobia jest członkiem, zakłada bowiem między innymi przyłączenie nieruchomości w Nieparcie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Gogolewo, gdzie zlokalizowana jest zmodernizowana przed dwoma laty oczyszczalnia ścieków. Wartość zadania, które obejmuje również budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Krotoszyńskiej w Kobylinie, opiewa na 4 999 990,00 zł, z czego 4 700 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu.
Warto dodać, że krobski samorząd złożył w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład jeszcze jeden wniosek, dotyczący przebudowy ulic Jana III Sobieskiego, Janusza Korczaka oraz Zachodniej w Krobi, jednak na chwilę obecną nie otrzymał on dofinansowania.
Realizacja zadań, na które Gmina Krobia oraz Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich otrzymały dofinansowanie rozpocznie się najpewniej za kilka miesięcy. Po podpisaniu stosownych umów o dofinansowanie wyłonić bowiem będzie jeszcze trzeba wykonawców inwestycji, kierując się m.in. przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych. Niezależnie od tego już dziś możemy jednak cieszyć się ze środków, które pozwolą zrealizować przedsięwzięcia poprawiające jakość życia mieszkańców gminy Krobia.

 

Galeria_Facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz