Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności z NGO 04 września 2020

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 1 września 2020 r. Stowarzyszenie Klub Sportowy „TIGER WIELKOPOLSKA” z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5/2, 63-800 Gostyń, na podstawie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej „ustawą”, złożyło w Urzędzie Miejskim w Krobi uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej, wnioskując o przyznanie na jego realizację dofinansowania z budżetu Gminy Krobia w wysokości 5.000,00 zł. Proponowane zadanie nosi tytuł: „Szkolenie taekwondo i kickboxingu, udział w egzaminie na stopnie zawodników z Gminy Krobia oraz szkolenie samoobrony i walki wręcz”.

Zgodnie z zapisem art. 19a ust. 1 ustawy, po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może - z pominięciem otwartego konkursu ofert - zlecić oferentowi realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w przypadku, gdy wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 10.000,00 zł, a zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Oferent spełnia w/w warunki.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy Burmistrz Krobi podaje złożoną ofertę w załączeniu do niniejszego ogłoszenia na okres 7 dni do wglądu publicznego na stronie internetowej Gminy Krobia, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia).

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy wyznacza się 7-dniowy termin zgłaszania uwag do oferty. Uwagi można składać do dnia 11 września 2020 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ngo@krobia.pl lub w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Pliki do pobrania: