Komunikaty 07 stycznia 2020

Uwaga zarządcy nieruchomości!

Przypominamy, że zarządcy nieruchomości położonych na terenie gminy Krobia mają obowiązek dostarczyć dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych, wchodzących do ich zasobów, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego. Dane należy określić za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazać urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości (tj. na terenie gminy Krobia), w terminach: do końca lipca danego roku (za pierwsze półrocze) oraz do końca stycznia następnego roku (za drugie półrocze). W związku z powyższym termin przekazania danych za drugie półrocze 2019 r. upływa 31 stycznia 2020 roku. Wzór tabeli do wypełnienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Krobi, ul. Rynek 1 (pok. nr 6) lub pobrać ze strony internetowej Gminy Krobia http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp…

Podstawa prawna:

Art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r., w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części ( Dz.U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873)..