Inwestycje 23 grudnia 2020

Wszyscy za budżetem. Rekordowe 20 mln zł na inwestycje!

21 grudnia Rada Miejska w Krobi jednomyślnie uchwaliła budżet Gminy Krobia na rok 2021. Pomimo trudnej sytuacji dla samorządów, budżet ten jest bardzo ambitny, ale jednocześnie odpowiedzialny. Bardzo wysoki poziom inwestycji, najwyższy w historii Gminy Krobia, w większości finansowany jest pozyskanymi środkami zewnętrznymi, zarówno unijnymi jak i środkami pochodzącymi z budżetu państwa.
Kwota dochodów budżetu na 2021 rok wynosi 68, 4 mln zł. Wśród nich znaczną pozycję stanowią: subwencja oświatowa (14,7 mln zł), dotacja na program 500 PLUS i świadczenia rodzinne (ok. 18 mln zł) oraz środki pozyskane w ramach projektów unijnych (prawie 8,4 mln zł). Dochody podatkowe z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 10 mln zł, zaś podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, od środków transportowych) ponad 13 mln zł.
Wydatki budżetowe na rok 2021 zaplanowano na poziomie blisko 77,9 mln zł, z których inwestycje stanowią rekordową kwotę prawie 20 mln zł. Wśród inwestycji 15,8 mln zł to inwestycje drogowe, głównie rewitalizacja Rynku oraz ulic: Szkolnej, Placu Kościuszki, Ogród Ludowy i Profesora Józefa Zwierzyckiego. Zadania te dofinansowane jest w ramach projektu rewitalizacji centrum Krobi. Na rok 2021 planowana jest również przebudowa ulicy Cichej i Kwiatowej (1,55 mln zł), na którą Gmina Krobia pozyskała środki zewnętrzne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejne zadania drogowe dotyczą inwestycji związanych z budową łącznika ulicy Polnej i Kobylińskiej oraz modernizacją ulicy Targowej (realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych), a także inwestycji powiatowych (przebudowa drogi w Rogowie i Kuczynce), które również powinny być realizowane ze wsparciem środków zewnętrznych. Przed przebudową drogi w Kuczynce wykonana zostanie tam kanalizacja sanitarna. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w cyklu dwuletnim (2021 – 2022). Budżet na 2021 rok przewiduje również modernizację dróg i chodników gminnych w Posadowie, Kuczynie, Nieparcie czy Starej Krobi. Kolejnym zaplanowanym zadaniem jest sporządzenie dokumentacji na drogę w Żychlewie, ulicę Fabryczną w Pudliszkach czy drogę powiatową Sułkowice – Ludwinowo. Planowana jest ponadto realizacja inwestycji w zakresie świetlic wiejskich czy dokończenie budowy centrum kulturalno-bibliotecznego KROB_KULT. Wśród wydatków bieżących najwięcej środków planuje się przeznaczyć na zadania oświatowe (23 mln zł) oraz pomoc społeczną i zadania w zakresie wsparcia rodzin (21 mln zł).
Deficyt budżetu na rok 2021, ustalony w wysokości prawie 9,5 mln zł, w znacznej części zostanie pokryty pozyskanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wolnymi środkami z lat poprzednich. Zadłużenie Gminy Krobia na koniec roku 2021 nie powinno przekroczyć 21 mln zł (ok. 30% planowanych dochodów), jednak w wyniku pozyskanych środków zewnętrznych na realizację wielu zadań i wspomnianym wolnym środkom z lat poprzednich, możliwe jest zmniejszenie jego poziomu. Realizacja budżetu na rok 2021 niesie za sobą wiele ryzyk, gdyż budżet gminy nierozerwalnie związany jest z sytuacja gospodarczą w kraju. Sytuacja pandemiczna w znacznym stopniu dotknęła wiele gałęzi naszej gospodarki, w tym również lokalnych przedsiębiorców. Dlatego tak ważne jest odpowiedzialne planowanie budżetu. Dzięki temu, że większość zadań majątkowych finansowana jest przy znacznym udziale środków zewnętrznych, realizacja inwestycji w większości przypadków nie jest zagrożona.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz