Komunikaty 01 czerwca 2023

Zapraszamy do dyskusji nad Raportem o stanie gminy Krobia za 2022 rok

Zapraszamy do dyskusji nad Raportem o stanie gminy Krobia za 2022 rok

Burmistrz Krobi przedstawia mieszkańcom Raport o stanie gminy Krobia za rok 2022. Źródłem jego opracowania buły dokumenty o znaczeniu strategicznym dla gminy Krobia, takie jak Strategia Gminy Krobia, Gminny Program Rewitalizacji, Plan Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Krobia, raporty z wykonania budżetu Gminy czy też sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek gminnych. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza Krobi w 2022 r., a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Krobi. W świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Krobi rozpatrzy Raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Krobi (termin sesji wyznaczony został na dzień 20 czerwca 2023 r.). Nad przedstawionym przez burmistrza Raportem odbędzie się debata, w której uczestniczyć będą m.in. radni. W debacie będą mogli zabierać głos również pozostali mieszkańcy gminy, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagać to będzie od nich wcześniejszego złożenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi pisemnego zgłoszenia (jego wzór zamieszczony został poniżej). Winno ono zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis zgłaszającego oraz zostać poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia mieszkańców gminy Krobia do udziału w debacie nad Raportem przyjmowane będą do 19 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Krobi - ul. Rynek 1, w godzinach pracy urzędu. Po zakończeniu debaty nad Raportem Rada Miejska w Krobi przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Krobi wotum zaufania.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz