Kalendarz 23 listopada 2023

Zapraszamy na LXVII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Data rozpoczęcia: 2023-11-23 15:30
Data zakończenia: 2023-11-23 17:30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza   na LXVII sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 23 listopada 2023 r.  o godz. 15.30,  która odbędzie się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT  w  Krobi ul. Sportowa 1

 

Porządek obrad LXVII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.      Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z LXVI sesji.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Krobi przy ulicy Kobylińskiej, Marii Konopnickiej, Powstańców Wielkopolskich.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania zasad zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 i korzystających  z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krobia lub jej jednostkom podległym, nie stanowiących pomocy publicznej oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/458/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2023–2031.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023.

16. Informacja o  naliczonych jednorazowych opłatach z tytułu wzrostu  wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w roku 2022.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zakończenie.

 

Projekty uchwał

Transmisja online - Sesji Rady Miejskiej w Krobi - godz. 15:30

                                              

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz