Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Kalendarz 26 września 2022

Zapraszamy na L sesję Rady Miejskiej w Krobi

Miejscowość: KRUB_KULT
Miejsce: Krobia Sportowa 1
Data rozpoczęcia: 2022-09-26 15:30
Data zakończenia: 2022-09-26 18:00

 
Zapraszamy na L sesję  Rady Miejskiej w Krobi
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na L sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 26 września 2022 r.  o godz. 16.00,  która odbędzie się  w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT   w  Krobi ul. Sportowa 1       

 

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.      Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krobia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 kwietnia 2019 r.  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu  i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krobia.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krobia.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcie przez Gminę Krobia zadania zarządzenia publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI na terenie Gminy Krobia w zakresie zimowego utrzymania tych dróg.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej  nieruchomości niezabudowanej, położonej  w obrębie Krobia.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/281/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 255/1 położonej w Pudliszkach przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/342/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2022 – 2030.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Krobia na rok 2022.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zakończenie.

                                          

Projekty uchwał

Transmisja online - Sesji Rady Miejskiej w Krobi - godz. 15:30