Komunikaty 20 marca 2018

Zapraszamy na XLIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XLIII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się 26 marca 2018 r. o godz. 16.30 w ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
8. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a) zmiany uchwały Nr XLVI/366/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy,
b) zmiany Uchwały Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w 2018 roku,
d) zmiany uchwały Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzania na terenie gminy Krobia opłaty targowej oraz określenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru,
e) podziału gminy Krobia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
f) wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Krobia,
g) zmiany Uchwały Nr XXXIX/351/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2018 - 2028,
h) zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-03-20 12:22:48