Komunikaty 18 października 2017

Zapraszamy na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi zaprasza na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 25 października br., o godz.16:30, w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a) przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów za wybitne osiągnięcia pozaszkolne,
b) wyrażenia zgody na nieodpłatane nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Pudliszki ,
c) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr XXV/184/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zasad przekazywania sołectwom mienia do korzystania,
d) przejęcia przez Gminę Krobia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI na terenie Gminy Krobia w zakresie zimowego utrzymania tych dróg,
e) deklaracji wsparcia finansowego projektu pn. „Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski – etap II,
f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
g) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu,
i) zmiany Uchwały Nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2017 - 2028,
j) zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych oraz informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-10-23 07:48:22