Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz
Komunikaty 22 października 2020

Zapraszamy na XXVI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXVI sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 28 października 2020 r. o godz. 15.30, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi ul. Powstańców Wlkp. 27

 

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.      Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji.

4.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych   w okresie międzysesyjnym.

5.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów za  wybitne osiągnięcia pozaszkolne.

7.   Rozpatrzenie  projektu uchwały w  sprawie  uchwalenia „Programu współpracy  Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2021 rok”.

8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2019 Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.

9.  Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krobia do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.

10.  Rozpatrzenie    projektu   uchwały   w   sprawie    wyrażenia   zgody   na   zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pudliszkach.

11. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Gostyńskiemu.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/143/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu. 

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporotowych.

15.   Rozpatrzenie     projektu     uchwały      w     sprawie     zmiany      Uchwały Nr XVII/148/2019   Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 – 2030.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Krobia na rok 2020.

17. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych oraz informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

18.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krobia oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.                                                        

19. Wolne głosy i wnioski.

20.  Zakończenie.

 

Mozliwość oglądania sesji za pomocą aplikacji youtube online: XXVI Sesji Rady Miejskiej w Krobi - uwaga zmiana linku od oglądania sesji https://youtu.be/cVhsxM9Kv14 

 Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2020-10-28 16:35:54