Aktualności 20 czerwca 2017

Zapraszamy na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  26 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w ZSOiZ w Krobi  ul. Ogród Ludowy 2.

 

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Krobi :

1.    Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
7.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a)    zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Niepart,  
b)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV przebiegającej przez obręby ewidencyjne: Chwałkowo, Potarzyca i Posadowo,
c) przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Centrum – Tereny Usług Publicznych
d)  zmiany Uchwały Nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej                           w Krobi  z dnia  28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Krobia  na lata 2017 - 2028,
e)  zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017.
9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.  Wolne głosy i wnioski.
11.  Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-06-20 12:56:42