Komunikaty 22 lutego 2018

Zapraszamy na XLII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XLII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 16.30 w ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.
Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a)podziału gminy Krobia na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów,
b) objęcia udziałów przez Gminę Krobia w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu,
c) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krobia,
d) przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów,
e) zmiany Uchwały Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzania na terenie gminy Krobia opłaty targowej oraz określenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru,
f) zmiany Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso, g) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krobi oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
h) zmiany Uchwały Nr XXXIX/351/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2018 - 2028,
i) zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-02-23 07:28:43