Inwestycje 14 lutego 2017

Rozpoczną budowę gazociągu

Rozpoczną budowę gazociągu

Zgodnie z pismem, które w dniu 9 lutego br. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Krobi, w połowie lutego planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową gazociągu Lwówek-Odolanów ( Etap I - Gazociąg Lwówek-Krobia ). Budowę gazociągu, która zgodnie z planem ma zostać zakończona w IV kwartale 2018 r., zainicjują prace przygotowawcze, w tym wycinka drzew. Gazociąg ma ok 114 km długości i przebiegał będzie przez pięć powiatów oraz 12 gmin, w tym przez gminę Krobia. Wykonawcą robót jest Konsorcjum POPR Polska Infrastructure S.A. - OT Industries - KW Contractor Co. LTD, a zamawiającym Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz System S.A. Poszczególne etapy robót obejmować będą:
- zawiadomienie właściciele nieruchomości o budowie gazociągu na 28 dni przed rozpoczęciem robót,
- wytyczenie przez geodetę trasy gazociągu i pasa montażowego na każdej działce, 
- sporządzenie przez rzeczoznawcę, przy udziale właściciela, protokołu ze stanu nieruchomości przed rozpoczęciem prac budowlanych,
- roboty budowlane na trasie gazociągu ( zdjęcie humusu, wykom, rozwiezienie rur, spawanie rur i ułożenie gazociągu w wykopie na głębokości ok. 1,2 m, zasypanie gazociągu,próby szczelności, doprowadzenie każdej działki do stanu sprzed budowy),
- odtworzenie przez geodetę słupków granicznych,
- przygotowanie przez rzeczoznawcę, w obecności właściciela, protokołu obejmującego stan nieruchomości po wykonaniu robót, 
- przekazanie do użytkowania czasowo zajętych nieruchomości ich właścicielom, 
- ustalenie przez rzeczoznawcę wysokości odszkodowań dla właścicieli nieruchomości,
- wypłata odszkodowań.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-02-14 20:08:20