Aktualności z NGO

01 lipca 2020 Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr 89/2020 z dnia 28 maja 2020 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku. Konkursem objęto jedno zadanie: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w przygotowaniach do rozgrywek organizowanych przez PZPN, na które wpłynęły dwie oferty realizacji zadania publicznego. Oba zadania uzyskały wsparcie finansowe w postaci dotacji z budżetu Gminy Krobia o łącznej wysokości 89.625,00 zł. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 111/2020 Burmistrza Krobi z dnia 1 lipca 2020 roku.

01 czerwca 2020 Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowej, powoływanej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej w gminie Krobia w 2020 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 89/2020 Burmistrza Krobi z dnia 28 maja 2020 r. w zakresie zadania: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w przygotowaniach do rozgrywek organizowanych przez PZPN”. Termin przedkładania kandydatur mija 8 czerwca 2020 roku. Więcej informacji w BIP w zakładce „Ogłoszenia”.

28 maja 2020 Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej

Burmistrz Krobi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zgodnie z „Programem współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Termin składania ofert upływa 19 czerwca 2020 r. Więcej w BIP w Zarządzeniu Nr 89/2020 Burmistrza Krobi z dnia 28 maja 2020 roku.

25 lutego 2020 Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku w ramach zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – działalność organizacji seniorów”. Na w/w zadanie złożona została jedna oferta, która przeszła pozytywną ocenę i rekomendację Komisji Konkursowej, co skutkowało przyznaniem oferentowi przez Burmistrza Krobi dotacji na wsparcie realizacji proponowanego w ofercie zadania publicznego. Rozstrzygnięty został także otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku ogłoszony Zarządzeniem Nr 138/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku. W ramach zadania publicznego „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” wsparcie realizacji zadania publicznego w formie dotacji przyznano także jedynemu oferentowi. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 39/2020 Burmistrza Krobi z dnia 19 lutego 2020 roku oraz w Zarządzeniu Nr 40/2020 Burmistrza Krobi z dnia 21 lutego 2020 roku.

18 lutego 2020 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku, przewidzianych do powierzenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688) zgodnie z „Programem współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

18 lutego 2020 Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 18 lutego 2020r. Termin składania kandydatur mija 4 marca 2020 roku.

17 lutego 2020 Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi częściowo rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 148/2019 Burmistrza Krobi z dnia 19 grudnia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku . Rozstrzygnięć dokonano w ramach 3 zadań: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN”, „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Pudliszki, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN” oraz „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chwałkowo, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN”. Na w/w zadania złożone zostały łącznie cztery oferty, z których trzy uzyskały pozytywną ocenę i rekomendację Komisji Konkursowej, co skutkowało przyznaniem oferentom przez Burmistrza Krobi dotacji na wsparcie realizacji proponowanych w ofertach zadań. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 36/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 lutego 2020 roku.

14 lutego 2020 Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku w ramach zadania: „Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych”. Na przedmiotowe zadania złożona została jedynie jedna oferta, która uzyskała pozytywną ocenę Komisji Konkursowej, co skutkowało przyznaniem oferentowi przez Burmistrza Krobi dotacji na wsparcie realizacji proponowanego zadania w wysokości 5.000,00 zł. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 35/2020 Burmistrza Krobi z dnia 14 lutego 2020 roku.

08 lutego 2020 Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi częściowo rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

13 stycznia 2020 Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu kultury fizycznej, ogłoszonego Zarządzeniami Nr 148/2019 Burmistrza Krobi z dnia 19 grudnia 2019 r. Szczegóły w BIP.