Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Aktualności z NGO

30 stycznia 2023 Dotacji ciąg dalszy

Dotacji ciąg dalszy

W ramach kolejnych rozstrzygnięć ogłoszonych na początku grudnia 2022 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2023 roku przez organizacje pozarządowe, Zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Krobi z dnia 27 stycznia 2023 roku oraz Zarządzeniem nr 18/2023 Burmistrza Krobi z dnia 27 stycznia 2023 roku dokonano wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych.

25 stycznia 2023 Kolejne dotacje przyznane

Kolejne dotacje przyznane

W ramach kolejnych rozstrzygnięć ogłoszonych na początku grudnia 2022 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2023 roku przez organizacje pozarządowe,

19 stycznia 2023 Przyznano pierwsze dotacje w ramach otwartych konkursów ofert

Przyznano pierwsze dotacje w ramach otwartych konkursów ofert

W ramach rozstrzygnięć ogłoszonych na początku grudnia 2022 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2023 roku przez organizacje pozarządowe, Zarządzeniem nr 10/2023 Burmistrza Krobi z dnia 18 stycznia 2023 roku dokonano wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach trzech zadań objętych otwartym konkursem ofert z zakresu kultury fizycznej:

10 stycznia 2023 Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów

Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów

Urząd Miejski przypomina, iż uchwałą nr XLIII/360/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2022 r. określone i przyjęte zostały szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagród sportowych Gminy Krobia za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

04 stycznia 2023 Informacja dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Informacja dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Burmistrz Krobi informuje, iż w ramach prowadzonej procedury konkursowej w ramach ogłoszonych na początku grudnia 2022 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku, z uwagi na brak przedłożonych ofert nie dokonano wyboru ofert na dwa rodzaje zadań

13 grudnia 2022 Nabór kandydatów wśród NGO do Komisji Konkursowych

Nabór kandydatów wśród NGO do Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowych, powoływanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku w gminie Krobia zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego z zakresu z zakresu kultury fizycznej, z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ogłoszonych Zarządzeniami Nr 213/2022, 214/2022 i 215/2022 Burmistrza Krobi z dnia 5 grudnia 2022 roku.

09 grudnia 2022

"Edmund" dla krobskich strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi znalazła się w gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu Wolontariusz Roku 2022 Powiatu Gostyńskiego, w ramach którego przyznawane są "Edmundy", statuetki nawiązujące do urodzonego w Grabonogu bł. Edmunda Bojanowskiego.

11 października 2022 Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji

Burmistrz Krobi przedstawia w załączonych poniżej plikach wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

06 września 2022 Konsultacje projektu Programu współpracy z NGO

Konsultacje projektu Programu współpracy z NGO

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, Burmistrz Krobi informuje, że Zarządzeniem Nr 159/2022 Burmistrza Krobi z dnia 6 września 2022 roku ogłoszone zostały konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

22 lipca 2022 Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 129/2022 Burmistrza Krobi z dnia 12 lipca 2022 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.