Oferty pracy

14 listopada 2019 Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Krobi- praca na zastępstwo. Oferujemy odpowiedzialną pracę , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

07 listopada 2019 Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy odpowiedzialną pracę , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 18 listopada 2019 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „stanowisko ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ”.

06 listopada 2019 Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Krobi

Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora nowo powstającej jednostki budżetowej -Żłobka Gminnego w Krobi. Oferty prosimy składać do 18 listopada 2019 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą

31 października 2019 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Oferty można składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi w terminie do 29.11.2019r.

11 października 2019 Burmistrz Krobi poszukuje lekarzy stomatologów posiadających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia

Burmistrz Krobi poszukuje lekarzy stomatologów posiadających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia

Gmina Krobia przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej, niż jeden podmiot leczniczy. Przewidywana opieka stomatologiczna odbywać się będzie w gabinecie dentystycznym poza szkołą.

16 lipca 2019 Poszukujemy absolwentów lub studentów studiów wyższych w celu nawiązania współpracy

Poszukujemy absolwentów lub studentów studiów wyższych w celu nawiązania współpracy

Burmistrz Krobi poszukuje absolwentów lub studentów studiów wyższych w celu nawiązania współpracy w obszarze animacji zajęć metodą doświadczeń i eksperymentów w Małym Koperniku w Krobi w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalny Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne. Wymagane kwalifikacje: - ukończone 18 lat, - zainteresowanie naukami ścisłymi lub przyrodniczymi, - umiejętność ciekawego i zrozumiałego mówienia o nauce, - umiejętność pracy w zespole, - samodzielność Dodatkowymi atutami będą: - doświadczenie w popularyzacji nauki, - wykształcenie wyższe związane z naukami ścisłymi lub przyrodniczymi Poszukujemy energicznych, otwartych osób, których zadaniem będzie prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży metodą doświadczeń i eksperymentów w ramach realizowanego przez gminę projektu. Jeżeli czujesz w sobie animatorską żyłkę, masz okazję się sprawdzić. Masz głowę pełną pomysłów, to u nas możesz je wykorzystać. Oferty zawierające: • list motywacyjny z CV, • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub legitymacji studenckiej • podpisane, pisemne oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych, prosimy przesyłać z dopiskiem na kopercie: „oferta współpracy animator Małego Kopernika„ na adres: Urząd Miejski w Krobi Rynek 1 63-840 Krobia lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta, mieszczącego się w budynku Ratusza do dnia 31 lipca 2019roku. Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie współpracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia 25 maja 2018 roku Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Linowska -inspektor – telefon 504102998

25 czerwca 2019 Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Gminy Krobia www.krobia.pl w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi . Oferujemy pracę, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Pisemne zgłoszenie do konkursu oraz dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krobi”, w terminie do dnia 22 lipca 2019r. Więcej szczegółów w załączniku.