Aktualności z NGO 19 października 2020

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

30 września 2020 roku zakończyły się trwające od 10 września br. konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (zwanego dalej „Programem”). Konsultacje ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 138/2020 Burmistrza Krobi z dnia 3 września 2020 roku.

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057), jaki stanowi „Program”. Za cel konsultacji postawiono poznanie stanowiska sektora pozarządowego, będącego uczestnikiem konsultacji, w zakresie projektu aktu prawa miejscowego, będącego przedmiotem ogłaszanych konsultacji.

 

Projekt „Programu” umieszczono do publicznego wglądu na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia, wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi oraz przesłano mailowo do organizacji pozarządowych, których adresami e-mail dysponuje Urząd Miejski w Krobi.

 

Konsultacje prowadzono w dwóch formach: 1) przyjmowania opinii i uwag na piśmie, dostarczonych osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi lub wysłanych pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Krobi, 2) przyjmowania opinii i uwag drogą elektroniczną na adres e-mail: krobia@krobia.pl. Z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zrezygnowano z konsultacji w postaci rokrocznie protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z możliwością składania opinii i uwag.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11.10.2010 r. Burmistrz Krobi informuje, iż zestawienie wszystkich zgłoszonych opinii i uwag co do projektu „Programu” w trakcie trwania konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza Krobi znajduje się w załączonym poniżej pliku. Załączony został projekt uchwały Rady Miejskiej w Krobi w sprawie przyjęcia „Programu”, w którym zawarto przyjęte opinie/uwagi.

 

BURMISTRZ KROBI

/-/ Łukasz Kubiak

 

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz