Inwestycje

01 sierpnia 2018 Krobskie Centrum Usług Społecznych coraz bliżej!

Krobskie Centrum Usług Społecznych coraz bliżej!

Wszystko wskazuje na to, że budynek dawnej gazowni w Krobi nie tylko da się uratować, ale również zrewitalizować i przekształcić w miejsce służące mieszkańcom gminy Krobia. Projekt zakładający utworzenie Krobskiego Centrum Usług Społecznych w tym miejscu znalazł się bowiem na 1 miejscu listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym, opublikowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Oś Priorytetowa 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego" Działanie 9.1 "Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną " Poddziałanie 9.1.2 "Infrastruktura społeczna". Warto też dodać, że w październiku 2017 r. wniosek dotyczący Krobskiego Centrum Usług Społecznych (wniosek dotyczył tzw. działań "miękkich") znalazł się również na 1 miejscu na liście projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną w ramach konkursu WRPO (Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (w tym wsparcie OSI). Łączna wartość obydwu projektów wynosi (wg złożonych wniosków) 4 792 389,29, zaś planowana wysokość dofinansowania 3 796 441,06 zł. Krobskiego Centrum Usług Społecznych ma być miejscem, dzięki któremu osoby niesamodzielne, starsze czy z niepełnosprawnością, jak najdłużej przebywały w swoim środowisku lokalnym i nie trafiały do instytucji zapewniających całodobową opiekę. W skład Centrum wchodziłyby m.in.: mieszkania chronione - wspierane i treningowe, dom dziennego pobytu oraz klub seniora. W ramach jego funkcjonowania świadczona byłaby również tzw. opieka wytchnieniowa oraz teleopieka.

01 sierpnia 2018 W kierunku samowystarczalności energetycznej!

W kierunku samowystarczalności energetycznej!

Na dachach ośmiu budynków użyteczności publicznej, należących do gminy Krobia, zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne. Będą one wytwarzać prąd elektryczny, który je zasili. Nadwyżki produkowanej energii (taka sytuacja będzie miała miejsce zwłaszcza latem) będą z kolei odprowadzane do sieci elektroenergetycznej, po czym będzie można ją odzyskać z sieci w miesiącach, w których produkcja energii z paneli będzie niewystarczająca (jesień-zima). W ramach projektu "Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w gminie Krobia", na realizację którego Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie w kwocie netto 344 405,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zainstalowanych zostanie blisko pół tysiąca paneli o łącznej mocy 130 kW. Jeszcze w tym roku pojawić się one mają na budynkach: szkół podstawowych w Krobi, Starej Krobi, Pudliszkach i Nieparcie, Przedszkola Samorządowego "Pod Świerkami" w Krobi oraz Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Dodatkowo w budynku przedszkola zostanie również pilotażowo zamontowana pompa ciepła, dzięki której możliwe będzie ogrzewanie obiektu oraz zapewnienie w niej ciepłej wody. Całkowita wartość zadania (wg. wniosku o dofinansowanie) szacowana jest na kwotę 861 013,00 zł netto. Kolejnych 57 paneli fotowoltaicznych, o łącznej mocy 16 kW, pojawi się również na dachach świetlic w Potarzycy i Sułkowicach. Na ich montaż Krobia uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w drodze naboru wniosków prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska z Pępowa. Koszt zadania (wg wniosku o dofinansowanie), które realizowane będzie w przyszłym roku, wynosi nieco ponad 151 tys. zł, z czego blisko 96,5 tys. zł sfinansowane zostanie ze środków PROW.

01 sierpnia 2018 Biskupiański Gościniec w Domachowie czeka metamorfoza!

Biskupiański Gościniec w Domachowie czeka metamorfoza!

500 tys. zł pozyskała gmina Krobia na przebudowę Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwałę, zatwierdzającą listę operacji przewidzianych do dofinansowania, podjął 26 lipca Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Warto w tym miejscu dodać, że wniosek Gminy Krobia znalazł się na bardzo wysokim - 3 miejscu na tej liście. Zakres projektu, którego wartość kosztorysowa opiewa na kwotę blisko mln zł, przewiduje m.in.: wymianę dachu, przebudowę sali, powstanie nowego podwyższenia scenicznego wewnątrz budynku, budowę toalet, przebudowę i rozbudowę zaplecza kuchennego, adaptację poddasza na sale warsztatowe i miejsca noclegowe, a także zagospodarowanie terenu wraz z powstaniem wiaty. Na dachu Gościńca zostanie zamontowana również instalacja z panelami fotowoltaicznymi. Prace remontowe w budynku i jego otoczeniu mają zakończyć się w 2019 roku.

19 lipca 2018 Zgodnie z wolą i oczekiwaniami mieszkańców

Zgodnie z wolą i oczekiwaniami mieszkańców

Nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa, ale również do poprawy estetyki przestrzeni publicznej przyczyniły się inwestycje zakończone w ostatnim czasie w Krobi i Gogolewie. W pierwszym przypadku, w ciągu drogi gminnej przy ul. Dworcowej, wymieniona została nawierzchnia chodników na długości 235 mb.

10 lipca 2018 Zapraszamy do spacerów!

Zapraszamy do spacerów!

Zakończyły się prace związane z rewitalizacją przestrzeni miejskiej w obrębie Rowu Krobskiego. Przypomnijmy, że stan techniczny cieku, odbierającego wody opadowe z terenu miasta, był do tej pory niezadowalający. Ponieważ występowały na nim m.in. liczne osuwiska, dno było zamulone, a skarpy zniekształcone,

22 czerwca 2018 W stronę „zielonej energii”

W stronę „zielonej energii”

Alternatywą wobec energii pozyskiwanej z konwencjonalnych źródeł, np. węgla brunatnego czy kamiennego, są niewątpliwie instalacje oparte o odnawialne źródła energii (OZE). W trosce o ochronę środowiska, a jednocześnie mając na uwadze optymalizację kosztów energii, w styczniu br. Gmina Krobia wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z wnioskiem o dofinansowanie

11 czerwca 2018 Informujemy o możliwości składania wniosków o odbiór i utylizację azbestu

Informujemy o możliwości składania wniosków o odbiór i utylizację azbestu

Urząd Miejski w Krobi informuje o możliwości składania wniosków o odbiór i utylizację azbestu, w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Krobia. Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne, rolnicy indywidualni oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Dofinansowaniu podlegają całkowicie koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, natomiast nie obejmują go koszty demontażu wyrobów azbestowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. Wnioski o odbiór azbestu pobierać i składać można w biurze nr 7 Urzędu Miejskiego w Krobi. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na realizację programu w 2018 roku. Przedsięwzięcie pn. : Realizacja Programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

10 maja 2018 Remizy po remoncie

Remizy po remoncie

Od kilkunastu dni strażacy z Wymysłowa i Pudliszek czuwać mogą nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy w wyremontowanych remizach. W strażnicy w Wymysłowie zmodernizowana została instalacja elektryczna oraz wykonano nową posadzkę, którą podobnie jak ściany, pomalowano farbą odporną na uszkodzenia.

10 maja 2018 Azalie ozdobiły krobski park

Azalie ozdobiły krobski park

Osoby, które w pierwszych dniach maja wybrały się do Parku im. Jana Pawła II w Krobi, mogły zauważyć, że obecnie zdobią go m.in. azalie japońskie.

10 maja 2018 Świetlice po „liftingu”.

Świetlice po „liftingu”.

Kwiecień przyniósł kolejne remonty w świetlicach wiejskich na terenie gminy Krobia. W Sułkowicach przeprowadzona została modernizacja toalet oraz zaplecza kuchennego i logistycznego w świetlicy, a dodatkowo wykonany został podjazd, który umożliwia dostanie się do budynku osobom z niepełnosprawnością czy też rodzicom z dziećmi.