Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności z NGO 03 września 2020

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, Burmistrz Krobi zobowiązany jest do ogłoszenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057).

 

W związku z powyższym Burmistrz Krobi informuje, że Zarządzeniem Nr 138/2020 Burmistrza Krobi z dnia 3 września 2020 roku ogłoszone zostały konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

 

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 10 września 2020 roku do 30 września 2020 roku w poniższych formach:

1)      przyjmowania opinii i uwag na piśmie, dostarczonych osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia) lub wysłanych pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu Miejskiego w Krobi,

2)      przyjmowania opinii i uwag drogą elektroniczną na adres e-mail: krobia@krobia.pl.

 

Z Zarządzeniem oraz projektem Programu można się zapoznać poniżej, a także odwiedzając stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krobia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi, gdzie projekt „Programu” został wywieszony.