Aktualności z NGO 18 stycznia 2022

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Krobi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2022 r.) przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert mija 10 lutego 2022 roku do godz. 15:00.

Szczegóły dotyczące m.in. sposobu składania ofert, rodzajów zadań publicznych objętych konkursem, zasad przyznawania dotacji oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert odnaleźć można w powyżej wskazanym Zarządzeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz