Sport 29 września 2017

Oferta NGO w trybie pozakonkursowym (art. 19a.)

W dniu 27 września 2017 r. Ludowego Zespołu Sportowego Krobianka Krobia złożył ofertę na podstawie art. 19a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) na realizacje zadania publicznego Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez gminę Krobia pod nazwą Krobianka 2017 – junior.

Po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) Burmistrz Krobi zamieszcza złożona ofertę.

Więcej informacji  _BIP KROBIA

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz