Oświata 26 lutego 2020

Ogłoszenie o naborze dzieci na rok szkolny 2020/2021

Ogłoszenie o naborze dzieci na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 do Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi oraz do nowego oddziału przedszkolnego, który powstanie w ramach projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi”- dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

 

TERMIN I MIEJSCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

02.03.2020 r. – 13.03.2020 r.

Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi

 

Zasady naboru 2020-2021 (do pobrania)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” (do pobrania)

 

 

Ubiegając się o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć następujące dokumenty rekrutacyjne:

 

1.      Obowiązkowe:

a.       Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (do pobrania)

b.      Oświadczenie dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (do pobrania)

c.       Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego,  pobieraniu nauki w systemie dziennym (do pobrania)

2.      Dodatkowe – jeśli dotyczą

a.       Oświadczenie o wielodzietności rodziny (do pobrania)

b.      Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (do pobrania);

c.       Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu publicznym, do którego złożono wniosek (do pobrania);

d.      Dokumenty potwierdzające objęcie kandydata pieczą zastępczą;

e.       Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa.

 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do nowopowstającego oddziału przedszkolnego w ramach projektu pn. „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8: Edukacja działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna należy DODATKOWO złożyć następujące dokumenty:

 

1.      Obowiązkowe

a.       Deklaracja udziału w projekcie (do pobrania);

b.      Formularz rekrutacyjny (do pobrania);

c.       Oświadczenie uczestnika projektu (do pobrania).

2.      Dodatkowe – jeśli dotyczą

a.       Oświadczenie potwierdzające młody wiek rodzica (do pobrania).

 

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze rekrutacji w Przedszkolu Samorządowym „Pod Świerkami” w Krobi, ul. Kobylińska 4, tel. 65 5711122

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz