Projekty 19 lipca 2019

Pragniemy poinformować, że Gmina Krobia uzyskała dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja społecz

Pragniemy poinformować, że Gmina Krobia uzyskała dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja społecz

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskał w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych.

 

 

Jego głównym celem jest ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia,
na którym zdiagnozowano stan kryzysowy, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum. Do celu głównego przyporządkowane zostały
m.in. następujące cele szczegółowe:

 

- zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury publicznej na obszarze rewitalizacji,
- zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizacji,
- zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej regionu,
- dostosowanie infrastruktury publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- lepszy efekt wizualny i użytkowy budynków,
- rozwój podmiotów ekonomii społecznej,
- porządkowanie przestrzeni w aspekcie urbanistycznym.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

 

Projekt obejmuje następujące działania rewitalizacyjne:

 

1. Przebudowę Rynku, polegającą przede wszystkim na przebudowie nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego, przebudowę oświetlenia, sieci elektroenergetycznej,  renowację odwodnienia, nowe elementy małej architektury oraz nowe zagospodarowanie terenów zielonych,

 

2. Przebudowę ciągu ulic: Szkolna, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego
oraz Placu Tadeusza Kościuszki, obejmującą w głównej mierze przebudowę istniejących nawierzchni dróg, chodników, zjazdów, miejsc parkingowych, przebudowę infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej oraz oświetlenia,
a także budowę zbiornika retencyjnego gromadzącego wody opadowe,

 

3. Przebudowę budynku i renowację Wyspy Kasztelańskiej, przewidującą między innymi remont elewacji budynku wraz z zamontowaniem iluminacji świetlnej, utworzenie Sali Animacji Kulturalnej, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, Klubu Wsparcia Rodzin, Świetlicy Socjoterapeutycznej, pomieszczenia odnoszącego się do historii miejsca – tzw. „Multimedialna Wyspa Kasztelańska”, montaż windy. Projekt przewiduje także zagospodarowanie terenu poprzez budowę kaskady wodnej, wyeksponowanie elementów historycznych murów obronnych, montaż elementów małej architektury, wykonanie
schodów-tarasu przy fosie, urządzenie terenów zieleni, budowę placu zabaw nawiązującym do historii Wyspy, a także wykonanie przepustu w grobli,

 

4. Budowę nowego obiektu biblioteczno-kulturalnego „KROB_KULT”, zlokalizowanego na części terenu obecnego boiska Szkoły Podstawowej w Krobi, o pow. użytkowej ok. 630 m2,
w ramach którego wygospodarowane zostaną pomieszczenia pod księgozbiory, czytelnię, kąciki zabaw dla dzieci, pracownię komputerową oraz salę wielofunkcyjną,

 

5. Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego (zadanie zrealizowane w roku 2018).

 

Całkowita wartość projektu wynosi 17 447 843,23 zł

 

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 10 789 592,32 złOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-07-29 09:18:10
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz