Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Środowisko 09 lutego 2022

Przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia

Przypominamy, że po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, przed rozpoczęciem jej eksploatacji należy dokonać stosownego zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska – w przypadku gminy Krobia jest to Burmistrz Krobi. Zgłoszenia można dokonać na druku dostępnym na stronie internetowej Gminy Krobia lub pobrać w Urzędzie Miejskim w Krobi ul. Rynek 1, 63-840 Krobia. Wymaganymi do załatwienia sprawy dokumentami są:

- formularz zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, 

- dokumentacja techniczna oczyszczalni,

- kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty Gostyńskiego z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu),

- oświadczenie zgłaszającego instalację.

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Eksploatujący oczyszczalnie jest również zobowiązany do przedłożenia informacji o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji lub informacji o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności, zaprzestania działalności bądź zmiany danych. Jednocześnie informujemy, że zwolnione z opłaty są  przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową. Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu: 65 57 12 805

Załączniki w BIP