Środowisko 08 marca 2023

Ruszają kontrole szamb i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ruszają kontrole szamb i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Burmistrz Krobi informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi rozpoczną wkrótce  kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy Krobia, które są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 poźn. zm.)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciele/posiadacze nieruchomości są zobowiązani do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym do wywozu nieczystości płynnych oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Krobia:

- częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do bieżących potrzeb danego gospodarstwa domowego, uzależniona od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zużywanej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, nie rzadziej niż 3 razy w roku.

- osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy opróżniać zgodnie
z instrukcją eksploatacji oczyszczalni, nie rzadziej niż 1 raz w roku, chyba że producent zaleca inaczej.

- nieczystości ciekłych należy pozbywać się za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Przypominamy, że zgodnie z art. 10 ust. 2 przedmiotowej ustawy, kto nie wykonuje wyżej wskazanych obowiązków podlega karze grzywny.

Jednocześnie wskazujemy, że na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 w/w ustawy gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym mieszkańcy gminy Krobia, którzy dotychczas nie zgłosili posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Krobi odpowiedniego druku informacyjnego o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków (druki do pobrania w załączniku).

Aktualny wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych jest dostępny pod linkiem:

Zezwolenia_przedsiebiorcow_w_zakresie_oprozniania_bezodplywowych_i_transport_nieczystosci_cieklych_z_terenu_Gminy_Krobia

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz