Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Kalendarz 28 listopada 2022

Zapraszamy na LIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Data rozpoczęcia: 2022-11-28 15:30
Data zakończenia: 2022-11-28 17:30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza  na LIII sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 28 listopada 2022 r.  o godz. 15.30,  która odbędzie się  w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT   w  Krobi ul. Sportowa 1

 

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie  międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe dla Gminy Krobia”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych z Gminą Rawicz w sprawie powierzenia Gminie Rawicz zadania publicznego związanego z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Krobia miejsca w schronisku dla zwierząt.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w gminie Wińsko, obręb Brzózka.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Krobi.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/411/2018 Rady Miejskiej w Krobi  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krobia na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczania niskiej emisji.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033 oraz określenia szczegółowego trybu  i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 14. Rozpatrzenie  projektu  uchwały   w   sprawie  zmiany uchwały Nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Krobi  oraz nadania jej statutu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży,  uczniów oraz rodziców.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/342/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2022 – 2030.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały   budżetowej Gminy  Krobia na rok 2022.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zakończenie.

 

Projekty uchwał

 

Transmisja online - Sesji Rady Miejskiej w Krobi - godz. 15:30

 Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-11-24 13:18:12