Gospodarka 03 lutego 2017

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy

W związku z rozpoczętymi przez Gminę Krobia pracami nad Programem Krobskich Kart: Seniora, Dużej Rodziny oraz Wolontariusza, zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, którzy wyrażają wolę wsparcia ww. grupy społecznych, udzielając ich przedstawicielom m.in. rabatów ( stałych czy okazjonalnych ) na oferowane przez siebie towary i usługi. Zakres udzielanego wsparcia jest dowolny i zależeć będzie od samych przedsiębiorców, którzy mogą wesprzeć wszystkie bądź wybrane grupy społeczne objęte Programem. Aby zostać Partnerem Programu, należy złożyć stosowną deklarację, którą pobrać można poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi. Do końca lutego, do części z przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, głównie na terenie gminy Krobia, udadzą się pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Krobia, którzy podejmą rozmowę na temat współpracy w ramach Programu. Ponieważ ze względu na znaczną liczbę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie jest możliwe bezpośrednie dotarcie do przedstawicieli każdego z nich, tych z Państwa, których przedstawiciele Gminy Krobia nie odwiedzą osobiście, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej założeniami Programu, a dalej do złożenia deklaracji współpracy. Partnerzy Programu liczyć mogą m.in. na promocję firmy, umieszczenie informacji o udzielonych rabatach na ulotkach, stronie internetowej Gminy Krobia oraz w wybranych materiałach prasowych, a także na oznakowanie stosownymi tabliczkami firmy lub miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż towarów bądź usług. Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 722323393.

Założenia programowe Krobskich Kart:

1. Krobska Karta Seniora

- skierowana do mieszkańców gminy Krobia, którzy ukończyli 60-ty rok życia,
- wydawana bezterminowo, na wniosek osoby zainteresowanej (wyłącznie osobie fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych), po uprzedniej weryfikacji prawa jej otrzymania przez pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Krobia,
- ważna jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Ma charakter osobisty i nie może być użyczana nieupoważnionym osobom,
- posiadanie karty upoważnia do skorzystania ze stałych bądź okazjonalnych zniżek, oferowanych przez partnerów Programu Krobskich Kart: Dużej Rodziny, Seniora oraz Wolontariusza,

2. Krobska Karta Dużej Rodziny

- skierowana do rodzin z co najmniej trójką dzieci, zamieszkujących gminę Krobia,
- wydawana na wniosek zainteresowanej rodziny (co najmniej jednego z rodziców), wyłącznie osobom fizycznym, po uprzedniej weryfikacji prawa jej otrzymania przez pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Krobia,
- wydawana rodzicom oraz każdemu dziecku, które nie ukończyło 18 roku życia bądź 25 roku życia w przypadku osób pobierających naukę w systemie stacjonarnym,
- ważna jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Ma charakter osobisty i nie może być użyczana nieupoważnionym osobom,
- ważność karty przedłużana będzie na rok następny poprzez naklejenie na jej rewersie stosownego hologramu, dedykowanego wyłącznie tejże karcie,
- posiadanie karty upoważnia do skorzystania ze stałych bądź okazjonalnych zniżek, oferowanych przez partnerów Programu Krobskich Kart Dużej Rodziny, Seniora
oraz Wolontariusza,

3. Krobska Karta Wolontariusza ( pierwsza tego rodzaju w Polsce )

- skierowana do wolontariuszy, a więc osób nieodpłatnie i dobrowolnie świadczących pracę na rzecz innych osób, instytucji czy zwierząt, zamieszkujących gminę Krobia,
- wydawana na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, po uprzedniej weryfikacji prawa do jej otrzymania przez pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Krobia,
- karta wydawana niezależnie od wieku, co uwzględnia specyfikę działań wolontarystycznych,
- wydawana wolontariuszowi, który w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy poprzedzających jej wydanie, przepracował na rzecz i innej osoby, organizacji czy instytucji, nie mniej niż 20 godzin i uzyskał potwierdzenie tej pracy,
- wraz z kartą wydawana będzie książeczka pracy wolontariusza, w której osoba bądź przedstawiciel instytucji, na rzecz której praca będzie wykonywana, każdorazowo potwierdzać będzie ten fakt,
- ważna jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Ma charakter osobisty i nie może być użyczana nieupoważnionym osobom,
- ważność karty przedłużana jest na kolejny okres – do czerwca włącznie oraz do grudnia włącznie, poprzez naklejenie na jej rewersie stosownego hologramu, dedykowanego wyłącznie tejże karcie. Hologram przedłużający ważność karty wydawany będzie przez pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Krobia, po przedłożeniu książeczki pracy wolontariusza, dokumentującej jej wykonanie ( min. 20 godzin w przeciągu ostatnich 6 miesięcy ),
- wydanie karty wolontariuszowi poprzedzać będzie wystawienie rekomendacji przez Partnerstwo na rzecz wolontariatu w gminie Krobia,
- posiadanie karty upoważnia do skorzystania ze stałych bądź okazjonalnych zniżek, oferowanych przez partnerów Programu Krobskich Kart Dużej Rodziny, Seniora oraz Wolontariusza,

 


Założenia Programu Krobskiej Karty Dużej RodzinyOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-02-03 14:23:27