Aktualności

02 czerwca 2020 Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy

Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy

Mając na uwadze obowiązek ustawowy, oddajemy w Państwa ręce Raport o stanie gminy Krobia za rok 2019. Źródłem jego opracowania były dokumenty o znaczeniu strategicznym dla gminy Krobia, takie jak Strategia Gminy Krobia na lata 2014-2020, Gminny Program Rewitalizacji, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krobia, raporty z wykonania budżetu Gminy czy też sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek gminnych. Autorami przygotowanego dokumentu są pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim Urzędu Miejskiego w Krobi. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza Krobi w 2019 r., a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Krobi. W świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Krobi rozpatrzy Raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Krobi (termin sesji wyznaczony został na dzień 23 czerwca 2020 r.) Nad przedstawionym przez burmistrza Raportem odbędzie się debata, w której uczestniczyć będą m.in. radni. W debacie będą mogli zabierać głos również pozostali mieszkańcy gminy, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagać to będzie od nich wcześniejszego złożenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi pisemnego zgłoszenia (jego wzór zamieszczony został poniżej). Winno ono zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis zgłaszającego oraz zostać poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia mieszkańców gminy Krobia udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy przyjmowane będą do 22 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Krobi - ul. Rynek 1, w godzinach pracy urzędu. Po zakończeniu debaty nad Raportem Rada Miejska w Krobi przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Krobi wotum zaufania.

01 czerwca 2020 Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowej, powoływanej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej w gminie Krobia w 2020 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 89/2020 Burmistrza Krobi z dnia 28 maja 2020 r. w zakresie zadania: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w przygotowaniach do rozgrywek organizowanych przez PZPN”. Termin przedkładania kandydatur mija 8 czerwca 2020 roku. Więcej informacji w BIP w zakładce „Ogłoszenia”.

28 maja 2020 Odmrażanie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności

Odmrażanie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności

Podczas wczorajszej konferencji prasowej z udziałem m.in. Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, przekazane zostały informacje o IV etapie znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Pomimo luzowania obostrzeń warto jednak pamiętać o tym, że na terenie naszego kraju nadal notuje się kilkaset przypadków COVID-19 dziennie. Stąd też zachowywać należy daleko idącą roztropność oraz stosować się do zasad sanitarnych, szczególnie w przypadku większych skupisk ludzkich, które uchronić nas mogą od utraty zdrowia nie tylko nas i naszych najbliższych, ale również współpracowników czy sąsiadów.

28 maja 2020 Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej

Burmistrz Krobi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zgodnie z „Programem współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Termin składania ofert upływa 19 czerwca 2020 r. Więcej w BIP w Zarządzeniu Nr 89/2020 Burmistrza Krobi z dnia 28 maja 2020 roku.

27 maja 2020 Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy w naszym kraju Dzień Samorządu Terytorialnego. Ponieważ wszyscy mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, dzisiejsze święto jest tak naprawdę świętem nas wszystkich. Stąd też właśnie życzenia kierujemy w stronę tych osób, które współtworzą samorząd, pracują bądź pracowały dla dobra lokalnej społeczności, pracowników samorządowym, radnych, a także sołtysów i członków rad sołeckich. Życzymy Państwu niesłabnącego zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkim, którzy w sposób szczególny włączają się w rozwój lokalnej wspólnoty samorządowej dziękujemy również za ich dotychczasowe zaangażowanie, profesjonalizm oraz wszelkie podjęte inicjatywy na rzecz mieszkańców gminy Krobia. Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda

22 maja 2020 Zapraszamy na XXII nadzwyczajną sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXII (nadzwyczajną) sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 15.30, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

22 maja 2020 Zmiana zasad obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Krobi

Zmiana zasad obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Krobi

W związku z częściowym znoszeniem ograniczeń w funkcjonowaniu administracji publicznej informujemy, że z dniem 25 maja br., ponowna, bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Miejskiego w Krobi możliwa będzie w poniedziałki od godz. 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 do 15:00. W celu minimalizowania zagrożeń dla klientów oraz pracowników urzędu, wynikających z pandemii COVID-19, bezpośrednia obsługa klientów realizowana będzie z ograniczeniami wynikającymi z § 12 i § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Zarządzenia nr 85/2020 burmistrza Krobi z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w sposobie działalności Urzędu Miejskiego w Krobi spowodowanych chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Mając na uwadze powyższe, bezpośrednia obsługa klientów urzędu możliwa będzie jedynie w specjalnie wyznaczonych ku temu miejscach - w holu ratusza oraz w biurze ds.podatków i opłat lokalnych, a także w Urzędzie Stanu Cywilnego na Wyspie Kasztelańskiej. W każdym z wyznaczonych miejsc, w chwili obsługi, przebywać może tylko jedna osoba (wyjątek stanowią rodzic z dzieckiem lub współmałżonkowie, o ile zachodzi konieczność obecności obydwu z nich). Do odwołania wprowadzony został zakaz swobodnego wstępu interesantów do pozostałych pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krobi, za wyjątkiem spraw, w przypadku których osobista wizyta w w/w pomieszczeniach pozostaje konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę. Jednocześnie przypominamy o zasadach bezpieczeństwa w związku z przebywaniem w obiektach użyteczności publicznej. Każdy z klientów jak i obsługujący go pracownik Urzędu Miejskiego w Krobi zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa. Przy wejściu do budynków urzędu ustawione zostały również dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym, z których skorzystanie obowiązkowe jest po wejściu do budynków. Wzorem wcześniej przyjętych rozwiązań, w celu usprawnienia procesu obsługi klienta, zachęcamy do telefonicznego ustalenia terminu i godziny załatwienia sprawy z właściwym pracownikiem. Wykaz pracowników wraz z danymi kontaktowymi znajduje się poniżej http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp… Nadal zachęcamy również Państwa do skorzystania z elektronicznych form składania wniosków oraz zdalnego kontaktu. Wszelką korespondencję, w tym wnioski i pisma, pozostawić można także w skrzynce pocztowej, zamontowanej przy wejściu do ratusza. Prosimy o Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane ograniczeniami w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Krobi. Wszystkie decyzje podejmowane są jednak w trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie jego klientów i pracowników.

22 maja 2020 By w przyszłości było jeszcze weselej...

By w przyszłości było jeszcze weselej...

Chociaż na dzień dzisiejszy, ze względu na pandemię koronawirusa, place zabaw pozostają niedostępne dla najmłodszych mieszkańców gminy, nie wpływa to negatywnie na ich doposażeniem. W ramach umowy zawartej przez Gminę Krobia z firmą Magic Garden Sp. z o.o. z Pakości, której wartość opiewała na 71 340,00 zł brutto, na placach zabaw w Bukownicy, Chwałkowie, Ciołkowie, Gogolewie, Grabianowie, Karcu, Krobi, Kuczynie, Pudliszkach i Rogowie pojawiły się łącznie 24 nowe elementy ich wyposażenia. W zależności od lokalizacji były to bocianie gniazda, karuzele, bujaki sprężynowe, huśtawki wagowe, ławka oraz zestawy do wspinaczki. A wszystko po to, by zabawa na placach przyniosła dzieciom jeszcze więcej radości. Czy tak się stanie? Miejmy nadzieję, że przekonamy się o tym już niebawem...

22 maja 2020 Świetlice wiejskie już po

Świetlice wiejskie już po "liftingu"

Zakończyły się remonty świetlic w Domachowie, Kuczynie i Pudliszkach. W przypadku pierwszej lokalizacji prace realizowane były w systemie dwuletnim. W ubiegłym roku zakupiono materiały, min. blachę trapezową, natomiast w roku bieżącym zrealizowano prace dekarskie. Łączny koszt zadnia wyniósł 44 826,41 zł, z czego 39 996,41 zł stanowiły środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego Domachowa. W świetlicy w Kuczynie wymieniono natomiast drzwi zewnętrzne, wykonano prace elektroinstalacyjne oraz wewnętrzny podjazd dla osób z niepełnosprawnością, a także odmalowano wnętrze obiektu. Inwestor zadania, którym była Gmina Krobia, zapłacił z tego tytułu wykonawcy 27 539,19 zł, z czego 18 500,00 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego Kuczyny. "Liftingu" doczekała się również sala główna Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach. Prace obejmowały wymianę starego parkietu na posadzkę z kamiena sztucznego, usunięcie lamperii ze ścian, malowanie sali głównej, renowację znajdującej się na niej sceny oraz montaż szafy hydrantowej. Łączny koszt zadania wyniósł 71 143,35 zł brutto, a w prace przygotowawcze, w tym usunięcie drewnianego parkietu, włączyli się mieszkańcy Pudliszek. Warto dodać i podkreślić, że w przypadku wszystkich świetlic remonty zrealizowane zostały przez lokalnych przedsiębiorców. Prac dekarskich w Domachowie podjęła się miejscowa firma Usługi Ogólnobudowlane Bogdan Nawrocki, w Kuczynie remont świetlicy przeprowadziło przedsiębiorstwo Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Kaczmarek ze Starej Krobi, zaś za prace w Pudliszkach odpowiadała firma Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Kaczmarek ze Starej Krobi.

14 maja 2020 Gmina Krobia realizuje projekt

Gmina Krobia realizuje projekt "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

Nazwa projektu grantowego: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Cel projektu: zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania"