Aktualności

16 sierpnia 2018 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 76/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w zakresie pomocy społecznej.

13 sierpnia 2018 Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny "Przyroda Gościnnej Wielkopolski"

Organizatorami Konkursu są: Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo i firma landbrand z siedzibą przy ul. Czekoladowej 4, 61-680 Poznań. Główna nagroda w tym konkursie to 1 000, 00 zł

10 sierpnia 2018 Zapraszamy na XLIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XLIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak zaprasza na XLIX sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 13 sierpnia br., o godz. 15:00, w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi.

09 sierpnia 2018  Fundusz miejski po raz piąty

Fundusz miejski po raz piąty

Po raz kolejny zapraszamy mieszkańców Krobi do udziału w pracach nad projektem budżetu. Wzorem funduszu sołeckiego, który funkcjonuje w naszym samorządzie od 9 lat, w tegorocznym projekcie uchwały budżetowej, na 2019 rok, zaplanowano wyodrębnienie kwoty 45 tys. zł, która przeznaczona będzie mogła być na różne przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio w mieście Krobi

02 sierpnia 2018 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w Uchwale nr XXXVI/315/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 września 2017r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

01 sierpnia 2018 Krobskie Centrum Usług Społecznych coraz bliżej!

Krobskie Centrum Usług Społecznych coraz bliżej!

Wszystko wskazuje na to, że budynek dawnej gazowni w Krobi nie tylko da się uratować, ale również zrewitalizować i przekształcić w miejsce służące mieszkańcom gminy Krobia. Projekt zakładający utworzenie Krobskiego Centrum Usług Społecznych w tym miejscu znalazł się bowiem na 1 miejscu listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym, opublikowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Oś Priorytetowa 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego" Działanie 9.1 "Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną " Poddziałanie 9.1.2 "Infrastruktura społeczna". Warto też dodać, że w październiku 2017 r. wniosek dotyczący Krobskiego Centrum Usług Społecznych (wniosek dotyczył tzw. działań "miękkich") znalazł się również na 1 miejscu na liście projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną w ramach konkursu WRPO (Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (w tym wsparcie OSI). Łączna wartość obydwu projektów wynosi (wg złożonych wniosków) 4 792 389,29, zaś planowana wysokość dofinansowania 3 796 441,06 zł. Krobskiego Centrum Usług Społecznych ma być miejscem, dzięki któremu osoby niesamodzielne, starsze czy z niepełnosprawnością, jak najdłużej przebywały w swoim środowisku lokalnym i nie trafiały do instytucji zapewniających całodobową opiekę. W skład Centrum wchodziłyby m.in.: mieszkania chronione - wspierane i treningowe, dom dziennego pobytu oraz klub seniora. W ramach jego funkcjonowania świadczona byłaby również tzw. opieka wytchnieniowa oraz teleopieka.

01 sierpnia 2018 W kierunku samowystarczalności energetycznej!

W kierunku samowystarczalności energetycznej!

Na dachach ośmiu budynków użyteczności publicznej, należących do gminy Krobia, zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne. Będą one wytwarzać prąd elektryczny, który je zasili. Nadwyżki produkowanej energii (taka sytuacja będzie miała miejsce zwłaszcza latem) będą z kolei odprowadzane do sieci elektroenergetycznej, po czym będzie można ją odzyskać z sieci w miesiącach, w których produkcja energii z paneli będzie niewystarczająca (jesień-zima). W ramach projektu "Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w gminie Krobia", na realizację którego Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie w kwocie netto 344 405,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zainstalowanych zostanie blisko pół tysiąca paneli o łącznej mocy 130 kW. Jeszcze w tym roku pojawić się one mają na budynkach: szkół podstawowych w Krobi, Starej Krobi, Pudliszkach i Nieparcie, Przedszkola Samorządowego "Pod Świerkami" w Krobi oraz Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Dodatkowo w budynku przedszkola zostanie również pilotażowo zamontowana pompa ciepła, dzięki której możliwe będzie ogrzewanie obiektu oraz zapewnienie w niej ciepłej wody. Całkowita wartość zadania (wg. wniosku o dofinansowanie) szacowana jest na kwotę 861 013,00 zł netto. Kolejnych 57 paneli fotowoltaicznych, o łącznej mocy 16 kW, pojawi się również na dachach świetlic w Potarzycy i Sułkowicach. Na ich montaż Krobia uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w drodze naboru wniosków prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska z Pępowa. Koszt zadania (wg wniosku o dofinansowanie), które realizowane będzie w przyszłym roku, wynosi nieco ponad 151 tys. zł, z czego blisko 96,5 tys. zł sfinansowane zostanie ze środków PROW.

01 sierpnia 2018 Biskupiański Gościniec w Domachowie czeka metamorfoza!

Biskupiański Gościniec w Domachowie czeka metamorfoza!

500 tys. zł pozyskała gmina Krobia na przebudowę Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwałę, zatwierdzającą listę operacji przewidzianych do dofinansowania, podjął 26 lipca Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Warto w tym miejscu dodać, że wniosek Gminy Krobia znalazł się na bardzo wysokim - 3 miejscu na tej liście. Zakres projektu, którego wartość kosztorysowa opiewa na kwotę blisko mln zł, przewiduje m.in.: wymianę dachu, przebudowę sali, powstanie nowego podwyższenia scenicznego wewnątrz budynku, budowę toalet, przebudowę i rozbudowę zaplecza kuchennego, adaptację poddasza na sale warsztatowe i miejsca noclegowe, a także zagospodarowanie terenu wraz z powstaniem wiaty. Na dachu Gościńca zostanie zamontowana również instalacja z panelami fotowoltaicznymi. Prace remontowe w budynku i jego otoczeniu mają zakończyć się w 2019 roku.

01 sierpnia 2018 Powstanie Warszawskie - pamiętamy!

Powstanie Warszawskie - pamiętamy!

Powstanie Warszawskie, mimo lokalnego charakteru walk, nie było tylko wydarzeniem regionalnym, ograniczającym się do jednego miasta. Żołnierze walczyli nie tylko o Warszawę, ale przede wszystkim podjęli się ostatecznej próby boju o ocalenie całego kraju. Pomimo, iż zdania wielu osób, w tym historyków, na temat sensu i przebiegu Powstania są od lat podzielone, nikt jednak nie może odmówić bohaterstwa, poświęcenia i determinacji wszystkim Tym, którzy idąc w bój o wolną Polskę, gotowi byli rzucić „na stos swój życia los”. W związku z obchodami 74.rocznicy Powstania Warszawskiego, o godz. „W”, a więc godz. 17:00, o której ono wybuchło, uruchomione zostaną syreny alarmowe na terenie gminy Krobi. Słysząc ich dźwięk przystańmy i oddajmy hołd Powstańcom Warszawskim!

27 lipca 2018 Ruszył konkurs mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

Ruszył konkurs mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

Wiecej informacji na stronie PISOP.ORG.PL