Aktualności

24 stycznia 2020 Zapraszamy online na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

22 stycznia 2020 Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 12/2020, Zarządzeniem Nr 13/2020 oraz Zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 r. Termin składania kandydatur mija 29 stycznia 2010 roku.

21 stycznia 2020 Zapraszamy na XIX nadzwyczajną sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń im. Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi Pl.Kościuszki 3.

20 stycznia 2020 By lekcje w szkole były pełne niespodzianek...

By lekcje w szkole były pełne niespodzianek...

W stycznia br. w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi odbyła się pierwsza część szkoleń zatytułowanych „Stosowanie metody doświadczania i eksperymentowania w nauczaniu z tematyki energii odnawialnej”, realizowanych w ramach projektu pn.: „Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi. W szkoleniach, obejmujących 16 godzin warsztatowych, uczestniczy 30 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krobia. Tematyka styczniowych spotkań dotyczyła m.in.: stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych w przypadku zajęć dotyczących energii odnawialnej i recyclingu, a także wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu. Trenerzy wspólnie z uczestnikami przeprowadzali również przykładowe, autorskie doświadczenia z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów, w tym surowców wtórnych, które mogą być wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych. Warto podkreślić, że zaplanowane w ramach realizowanego projektu szkolenia łączą w sobie wykłady i zajęcia praktyczne, prowadzone w oparciu o doświadczenia i eksperymenty. Mają one na celu m. in. poznanie metod aktywizacji uczniów, budowanie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarności, a także przekazanie wiedzy i umiejętności wykorzystywania innowacyjnych narzędzi w edukacji. Przede wszystkim mają one jednak zachęcić kadrę pedagogiczną do wykorzystywania pomocy dydaktycznych i wyposażenia, znajdujących się w budynkach Małego Kopernika w Krobi. Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja , Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, 8.1.2 kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

20 stycznia 2020 Zdobądź dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła!

Zdobądź dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła!

Podobnie jak w latach poprzednich z początkiem stycznia ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Krobia na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na jej terenie, w celu ograniczania niskiej emisji. Przypominamy, że dotacja może zostać udzielona w przypadku likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym (węgiel kamienny, drewno itp.) oraz trwałego ich zastąpienia nowym źródłem ogrzewania, zasilanego paliwem gazowym, olejowym lub energią elektryczną. W ramach dotacji możliwe jest dofinansowanie zakupu i montażu nowego źródła ciepła w wysokości 50% kosztu zakupu i/lub montażu, jednak nie więcej niż 3 tys. zł. Informujemy również, że wnioski o otrzymanie dotacji składać można do 31 lipca 2020 r. lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania. Dodajmy, że w 2019 roku Gmina Krobia dofinansowała 20 wniosków, udzielając dotacji w łącznej wysokości 58 366,67 zł. Pamiętajmy, że wiele zanieczyszczeń powstaje w wyniku ogrzewania naszych domów niewłaściwym paliwem energetycznym, przez co do środowiska przedostaje się wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się, a następnie są wdychane i powodują liczne choroby między innymi układu oddechowego. Warto zatem „postawić” na ekologię, a stare „kopciuchy” wymienić chociażby na piec gazowy. Jednocześnie przypominamy, że dzięki zamontowanym na terenie gminy czujnikom smogu, cały czas śledzić można jakość powietrza i stopień jego zanieczyszczenia (z odczytami czujników zapoznać się można poprzez strony internetowe www.syngeos.pl lub www.krobia.pl, bądź też pobierając na urządzenie mobilne aplikację Syngeos – Nasze Powietrze).

20 stycznia 2020 Poświąteczna zbiórka choinek

Poświąteczna zbiórka choinek

Zgodnie z informacją uzyskaną z Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, do 28 lutego 2020 r. trwa poświąteczna zbiórka naturalnych choinek. W przypadku zabudowy jednorodzinnej drzewka należy wystawić w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem odbierane są odpady komunalne zbierane selektywnie, natomiast mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych mogą wystawić choinki obok osiedlowych pojemników przez cały czas trwania zbiórki. Przypominamy również, że zarówno choinki, jak i inne odpady zielone, można w dogodnym terminie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w Krobi przy ul. Jutrosińskiej 28A.

17 stycznia 2020 Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Krobi ogłosił trzy kolejne OTWARTE KONKURSY OFERT na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2020 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Ogłoszone zostały konkursy z zakresu: 1. kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku) na dwa rodzaje zadań publicznych: 1) Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna kobiet w Gminie Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN, 2) Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie tenis ziemny na terenie gminy Krobia; 2. kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku) na jeden rodzaj zadania publicznego: 1) Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN; 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku) na jeden rodzaj zadania publicznego: 1) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia. Termin składania ofert mija 7 lutego 2020 roku. Szczegółowe informacje można odnaleźć na BIP Gminy Krobia w zakładkach po lewej stronie (Burmistrz – Zarządzenia Burmistrza – Zarządzenia Burmistrza Krobi z 2020 roku).

16 stycznia 2020 Obrali kurs na pomoc dzieciom

Obrali kurs na pomoc dzieciom

O blisko 22 tys. zł więcej niż w roku 2019 udało się zebrać podczas tegorocznego – 28 Krobskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I chociaż w tej wyjątkowej akcji, która jest jednocześnie największą zbiórką publiczną odbywającą się równocześnie w Polsce, nie chodzi tak naprawdę o rekordy finansowe, to jednak każda dodatkowa złotówka na koncie Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy napawa radością i optymizmem.

15 stycznia 2020 Konkurs na stanowisko Pomoc Opiekuna /ki Żłobka Gminnego w Krobi.

Konkurs na stanowisko Pomoc Opiekuna /ki Żłobka Gminnego w Krobi.

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko Pomocy Opiekuna/ki w nowo powstającej jednostce budżetowej -Żłobku Gminnym w Krobi -1 etat. Oferty prosimy składać do 27 stycznia 2020 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Pomoc Opiekuna/ki Żłobka Gminnego w Krobi”.

14 stycznia 2020 Zostań członkiem Rady Sportu Gminy Krobia!

Zostań członkiem Rady Sportu Gminy Krobia!

Burmistrz Krobi zaprasza działające na terenie Gminy Krobia w sferze sportu i kultury fizycznej organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatur na członków Rady Sportu Gminy Krobia na lata 2020-2023. Rada Sportu Gminy Krobia to zainicjonowany w 2007 roku i powoływany na 4-letnią kadencję zespół o charakterze inicjującym, opiniodawczym i konsultacyjnym w sprawach dotyczących sportu i kultury fizycznej prowadzonych na terenie Gminy Krobia. Termin składania kandydatur mija 22 stycznia 2020 roku. Zakres zadań realizowanych przez Radę Sportu Gminy Krobia oraz warunki zgłaszania kandydatów na członków można odnaleźć w ogłoszeniu dostępnym niżej oraz na BIP Gminy Krobia w zakładce „Ogłoszenia”.