Aktualności

14 grudnia 2018 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych,

13 grudnia 2018 24 mieszkańców już skorzystało z okazji

24 mieszkańców już skorzystało z okazji

We wrześniu br. krobski samorząd ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Krobia.

13 grudnia 2018 „Na herbatce u Fenrychów”

„Na herbatce u Fenrychów”

To tytuł słuchowiska, które nagrane zostało w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Opowiada ono o życiu i działalności Stanisława Fenrycha – zapomnianego bohatera polskiej niepodległości, twórcy zakładu w Pudliszkach i … pierwszego polskiego keczupu. Słuchowisko ma 5 odcinków, a każdy z nich opowiada inną historię z życia rodziny

13 grudnia 2018 By mogli działać jeszcze skuteczniej

By mogli działać jeszcze skuteczniej

30 listopada w restauracji „Darwid” odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli krobskiego samorządu ze strażakami jednostek OSP z terenu gminy Krobia. Prócz pożarników udział wzięli w nim również Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, były włodarz gminy Sebastian Czwojda.

13 grudnia 2018 Zrób paczkę i zostań Mikołajem!

Zrób paczkę i zostań Mikołajem!

Już po raz jedenasty ruszyła powiatowa akcja „Mikołaje”, której celem jest przygotowanie paczek dla dzieci (wskazanych przez organizatorów), składających się np. z zabawek, w tym edukacyjnych, gier planszowych, książek, przyborów szkolnych, słodyczy itp. Można też zebrać środki i przekazać je na np. leczenie stomatologiczne, rehabilitacyjne lub okulistyczne dziecka, tak jak zdarzało się w latach ubiegłych.

07 grudnia 2018 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji oceniającej Burmistrz Krobi postanowił dokonać wyboru oferty Pani Marii Marioli Wojtkowiak. Dzienny opiekun spełnił wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 29 października 2018r.

07 grudnia 2018 Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania kół gospodyń wiejskich

Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania kół gospodyń wiejskich

Z dniem 29 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o kołach gospodyń wiejskich (KGW), określająca m.in. formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w nich, jak również tryb ich zakładania oraz organizację KGW.

05 grudnia 2018 Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 roku zakresie: a) kultury fizycznej, b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

04 grudnia 2018 Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Krobia

Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Krobia

Uchwałą Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 3 grudnia 2018 r. zarządzono przeprowadzenie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Krobia na kolejną kadencję, które przeprowadzone zostaną w okresie od 11 grudnia 2018 . do 21 stycznia 2019 r. Miejsce, dzień i godzinę przeprowadzenia wyborów oraz osobę Przewodniczącego zebrania określa załącznik do uchwały.