ZNAJDŹ WYDARZENIA

Miejscowość: Krobia
Data rozpoczęcia: 2023-06-17 8:00
Data zakończenia: 2023-06-18 24:00

.

Miejscowość: Rynek w Krobi
Data rozpoczęcia: 2023-06-17 8:00
Data zakończenia: 2023-06-17 13:00

Ruszamy z zapisami na Jarmark Miejski w Krobi!

Zapraszamy serdecznie do wystawienia stanowisk:
- lokalnych przedsiębiorców
-rękodzielników
-twórców
-instytucje
-Koła Gospodyń Wiejskich

Regulamin Jarmarku:
https://drive.google.com/.../15RoEpP0A.../view...

Klauzula Informacyjna RODO:
https://drive.google.com/.../1ao.../view...

Data rozpoczęcia: 2023-06-20 15:30
Data zakończenia: 2023-06-20 17:30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza  na LXI sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 20 czerwca 2023 r. o godz. 15.30,  która odbędzie się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT  w  Krobi ul. Sportowa 1    

Porządek obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  LX sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Krobia za rok 2022.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Krobi.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krobi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krobia za 2022 rok.
 10. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach  na ławników.
 11. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  określenia  zasad udzielania  i rozmiaru obniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych  oraz w przedszkolach i określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz przedszkoli niewymienionych w art. 42  ust. 3 Karty Nauczyciela.
 12. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcie umowy dzierżawy. 
 13. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w gminie Krobia, obręb Domachowo.
 14. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krobia.
 15. Rozpatrzenie   projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr LIV/458/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2023 – 2031.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Krobia na rok 2023.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz