Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz

ZNAJDŹ WYDARZENIA

Mobilny Punkt Spisowy - zapraszamy !

Data rozpoczęcia: 2021-06-20 8:30
Data zakończenia: 2021-06-20 14:00

Data rozpoczęcia: 2021-06-28 13:00
Data zakończenia: 2021-06-28 17:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXXV sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 13.00,  która odbędzie się  w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w  Krobi ul. Powstańców Wlkp. 27

 

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2. Ślubowanie radnego.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Krobia za rok 2020.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Krobi.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2020 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krobi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krobia za 2020 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gostyń a Gminą Krobia w sprawie przejęcia przez Gminę Gostyń realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania, opieki oraz organizacji dowozu uczniom zamieszkałym w miejscowościach Bukownica i Pijanowice należących do Gminy Krobia, w Szkole Podstawowej im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krobia a Gminą Gostyń w sprawie przejęcia przez Gminę Krobia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania, opieki oraz organizacji dowozu uczniom zamieszkałym w miejscowości Ziółkowo od numeru 38 należącej do Gminy Gostyń, w Szkole Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krobia a Gminą Piaski w sprawie przejęcia przez Gminę Piaski realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania, opieki oraz organizacji dowozu uczniom zamieszkałym w miejscowości Rębowo z wyjątkiem numerów 23-31 należącej do Gminy Piaski, w Szkole Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krobia a także ustalenia granic ich obwodów.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krobia.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Krobia.
17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 255/1 położonej w Pudliszkach przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/341/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krobia na lata 2018-2022”.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krobia.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/234/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2021 – 2030.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021.
24. Wolne głosy i wnioski.
25. Zakończenie.