Konkursy dla NGO 09 stycznia 2019

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 roku zakresie:

a) kultury fizycznej,

b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr LII/443/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 października 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2019 r. o godzinie 15:00.

Wzory ofert do pobrania: https://krobia.pl/Dokumenty_do_pobrania.html

Więcej informacji w BIP.

Zarządzenie nr 3/2019

Zarządzenie nr 4/2019

Zarządzenie nr 5/2019

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz