Aktualności z NGO 06 września 2022

Konsultacje projektu Programu współpracy z NGO

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, Burmistrz Krobi informuje, że Zarządzeniem Nr 159/2022 Burmistrza Krobi z dnia 6 września 2022 roku ogłoszone zostały konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

 

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 13 września 2022 roku do 27 września 2022 roku w poniższych formach:

 

przyjmowania opinii i uwag na piśmie, dostarczonych osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia) lub wysłanych pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu Miejskiego w Krobi,
przyjmowania opinii i uwag drogą elektroniczną na adres e-mail: krobia@krobia.pl,
protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag, które odbędzie się w dniu 26 września 2022 roku o godz. 17:00 w Sali im. Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi (pl. T. Kościuszki 3).
 

Z Zarządzeniem oraz projektem Programu można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia (poniżej link). Zostały one także rozwieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi oraz przesłane drogą elektroniczną na adresy mailowe lokalnych organizacji pozarządowych, którymi dysponuje UM w Krobi.

 

Serdecznie zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Krobia do udziału w konsultacjach, zgłaszania uwag do projektu Programu, a także do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (tel. 65 5712 645).

 

Więcej w BIPOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-09-07 15:12:10
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz