Oświata 06 września 2022

Laboratoria przyszłości w krobskich szkołach

Laboratoria przyszłości w krobskich szkołach

"Laboratoria Przyszłości" to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Laboratoria wspomóc mają rozwijanie umiejętności manualnych i technicznych, zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia, myślenia matematycznego, a także umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pomóc mają również kształtować umiejętność pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Dzięki Laboratoriom Przyszłości do placówek trafił nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania, nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale również w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań czy innych form rozwijania umiejętności. Na realizację programu krobski samorząd otrzymał wsparcie w łącznej kwocie 346,5 tys. złotych, dzięki któremu Laboratoria Przyszłości realizowane będą w Szkołach Podstawowych w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi, a także w Szkole Podstawowej Filialnej w Sułkowicach.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-09-06 14:58:01
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz