Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności z NGO 13 grudnia 2022

Nabór kandydatów wśród NGO do Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowych, powoływanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku w gminie Krobia zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego z zakresu z zakresu kultury fizycznej, z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ogłoszonych Zarządzeniami Nr 213/2022, 214/2022 i 215/2022 Burmistrza Krobi z dnia 5 grudnia 2022 roku.

Termin składania kandydatur na członka Komisji mija 20 grudnia 2022 roku.

więcej_BIP