Aktualności 12 czerwca 2018

Zapraszamy na XLVII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XLVII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  w dniu 18 czerwca 2018 r.  o godz. 16.30  w auli ZSOiZ w Krobi  ul. Ogród Ludowy 2.
 

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.     Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji.

4.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych   w okresie międzysesyjnym.

7.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

8.     Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. 

9.     Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krobia za rok 2017.

10.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) wynagrodzenia burmistrza Krobi,

b) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Krobia,

c) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Krobia,

d) określenia  zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

e) zmiany uchwały Nr XLIV/384/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej  dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów,

f)  udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu,

g)  zmiany  Uchwały  Nr  XXXIX/351/2017  Rady Miejskiej   w  Krobi z  dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2018 - 2028,

h)  zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.Wolne głosy i wnioski.    

13.  Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-06-12 22:26:36