Aktualności 09 sierpnia 2017

Zapraszamy na XXXV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XXXV sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  17 sierpnia 2017 r.  o godz. 15.00 w ZSOiZ w Krobi  ul. Ogród Ludowy 2.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Krobi :

  1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIV  sesji.
  4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015-2022

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Harcerskiej i Św. Ducha   w Krobi, 

c)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych  wraz z prawem użytkowania wieczystego przynależnej do nich części gruntu od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej

d) stwierdzenia przekształcenia zespołów szkół funkcjonujących na terenie Gminy Krobia w ośmioletnie szkoły podstawowe,

e) nadania imienia Szkole Podstawowej w Pudliszkach,

f) przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów,

g) przejęcia zadania od Województwa Wielkopolskiego,

h)  wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uzyskanej w ramach realizacji przez Gminę Krobia zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 w lokalizacji Żychlewo – Krobia, Krobia – Kuczyna o ścieżki pieszo-rowerowe”, przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego,

i) zmiany uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia  24 lutego 2011 r.         w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso,

 j)   zmiany uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krobia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru,

 k)  zmiany Uchwały Nr XXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu,

l)  zmiany Uchwały Nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej  w Krobi  z dnia   28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Krobia  na lata 2017 - 2028,

ł)  zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017.   

9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-08-09 11:28:34