Aktualności 16 listopada 2017

Co piątą złotówkę planuje się wydać na inwestycje

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym, 8 listopada Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda przedłożył Radzie Miejskiej w Krobi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

W dokumencie zaplanowano dochody w wysokości 53 098 955,66 zł oraz wydatki w kwocie 59 378 955,66 zł. Wśród dochodów najwyższy udział stanowią wpływy z subwencji (prawie 15 mln zł) oraz dotacji na zadania bieżące (14,3 mln zł). Ważną pozycją w projekcie budżetu są środki z tytułu realizacji projektów unijnych, które stanowią ponad 3 mln złotych. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano z kolei w kwocie ok. 10,2 mln zł, zaś kolejne ponad 8,6 mln zł. stanowią planowane udziały w podatkach dochodowych.

Wśród wydatków znaczną część stanowią świadczenia z tytułu pomocy społeczne, w tym realizacja Programu Rządowego „Rodzina 500+”, na który otrzymano środki w wysokości ponad 9 mln zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych (ponad 4,3 mln zł). Ogólne wydatki na pomoc społeczną wynoszą w projekcie budżetu na przyszły rok 15,4 mln zł, co stanowi ponad 25% wszystkich wydatków Gminy. Sporą część środków - 21,8 mln zł. planuje się również przeznaczyć na zadania oświatowe, w tym na prowadzenia szkół, przedszkoli, dowozy, organizację świetlic szkolnych czy zajęcia pozalekcyjne. Rok 2018 może być zdecydowanie wyjątkowy pod kątem wydatków inwestycyjnych. W projekcie na inwestycje przeznaczono bowiem 12,8 mln zł, co oznacza, iż co piąta złotówka wydatkowana z budżetu Gminy Krobia może być przeznaczona na poprawę infrastruktury gminnej. Należy przy tym dodać, że środki te mogą w trakcie roku nawet ulec zwiększeniu, ponieważ w kilku przypadkach zabezpieczono jedynie wkłady własne w ramach projektów z udziałem środków zewnętrznych (w tym unijnych). Ostateczna kwota wydatków będzie więc uzależniona od powodzenia przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. W 2018 roku planuje się przeznaczyć na infrastrukturę drogową prawie 6,5 mln zł, blisko 1,5 mln. zł na projekty oświatowe oraz ponad 2,2 mln. zł na zadania w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej (w tym na ochronę środowiska). Wydatki na kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego, infrastrukturę świetlic wiejskich, obiekty sportowe czy przebudowę starej gazowni i nadanie jej funkcji społecznych, a także na gospodarkę mieszkaniową mają z kolei wynieść kolejne 1,7 mln zł. Jak wspomniano powyżej, znaczna część wydatków związana jest z realizowanymi bądź planowanymi do realizacji projektami z udziałem środków zewnętrznych. Do przedsięwzięć takich należą m.in.: projekty drogowe związane z budową bądź przebudową:
- ul. Polnej, Targowej i Poznańskiej oraz łącznika z ul. Kobylińską,
- Rynku,
- ul. Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof.J. Zwierzyckiego,
- dróg śródpolnych.
Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wynieść mają 4 275 000,00 zł. W budżecie na przyszły rok zabezpieczono również wkłady własne w ramach projektu związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - 850 000,00 zł, na modernizację oczyszczalni ścieków w Gogolewie - 908 552,00 zł, na rewitalizację starej gazowni w Krobi - 630 000,00 zł, a także na odnowienie stawów i rowów na terenie gminy oraz zagospodarowanie zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej - 357 683,00 zł. 200 000,00 zł zabezpieczono z kolei na przygotowanie dokumentacji w celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i projekt utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH +” – 200 000,00 zł. Do zaplanowanych wydatków dodać należy te, związane z projektami z udziałem środków unijnych, które obecnie są już realizowane przez Gminę Krobia - „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” (kwota z dofinansowania - 1 241 941,14 zł, środki krajowe – 219 166,10 zł) oraz „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia elektronicznych systemów” (kwota dofinansowania - 358 275,13 zł, środki krajowe 623 225,03 zł).

Przewidywany deficyt budżetowy, będący nadwyżką wydatków nad dochodami, wynieść ma w 2018 r. 6 280 000,00 zł, jednak jego ostateczna wysokość uzależniona będzie od dofinansowania w zakresie realizowanych projektów.

W budżecie na rok 2018 planuje się również kilkaset tysięcy złotych na modernizację świetlic wiejskich w sołectwach, a także ponad 400 tys. zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego i funduszu miejskiego, stanowiących składowe budżetu Gminy.

Warto podkreślić, że wybór poszczególnych przedsięwzięć, przewidzianych do realizacji w 2018 roku, wynika z prac nad wnioskami składanymi przez mieszkańców gminy. Każde zz nich jest bowiem pochodną propozycji, sugestii i formalnych wniosków mieszkańców, a nie „autorską” propozycją radnego, burmistrza czy urzędników. To właśnie mieszkańcy, podczas spotkań czy zebrań, składają swoje postulaty i to dla nich poszczególne zadania są realizowane. Działania oraz decyzje radnych i urzędników są jedynie realizacją misji Gminy Krobia, przyjętej w Strategii Gminy Krobia, w której przeczytać możemy iż misją tą jest: „Tworzenie warunków do trwałego, zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju z mieszkańcami, poprzez mieszkańców i dla mieszkańców, w poszanowaniu tradycji, przy wykorzystaniu posiadanego potencjału i innowacyjnych rozwiązań”. Nie można zapominać również o tym, że przedłożony przez burmistrza Krobi projekt budżetu jest jedynie pewnego rodzaju propozycją wyjściową, która będzie przedmiotem prac komisji Rady Miejskiej w Krobi. Podczas tych spotkań proponowane będą korekty, które następnie poddane zostaną analizie. Dopiero wówczas możliwe będzie podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Krobi w sprawie budżetu Gminy Krobia na rok 2018. Należy też dodać, że nawet sama uchwała budżetowa w ciągu roku podlega wielu zmianom, wynikającym m.in. z otrzymania środków zewnętrznych, zmiany kwot dotacji na zadania gminne i zlecone czy też konieczności wprowadzenia nowych przedsięwzięć, stąd sytuacja taka będzie z pewnością miała miejsce również w roku 2018.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-11-16 07:35:45