Konkursy dla NGO 17 kwietnia 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2019 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688) zgodnie z „Programem współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Termin składania ofert upływa 13 maja 2019 r. o godzinie 16:00.

Wzory ofert (zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)) – do pobrania na stronie: https://krobia.pl/Dokumenty_do_pobrania.html

Więcej informacji w BIP.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-04-17 21:56:47
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz