Komunikaty 23 listopada 2023

Projekt budżetu Gminy Krobia na rok 2024 gotowy

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym obowiązkiem burmistrza jest przedstawienie projektu uchwały budżetowej. W dniu 8 listopada swój projekt budżetu przedstawił Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak. Warto pamiętać, że dokument jest obecnie procedowany przez Komisje Rady Miejskiej w Krobi, a jego ostateczny kształt poznamy najprawdopodobniej 15 grudnia br. kiedy to zaplanowano sesję budżetową Rady.

W projekcie gminnego budżetu ustalono łączne dochody na kwotę 66,5 mln zł, zaś  wydatki na 71,3 mln zł. Wśród dochodów najwyższy udział stanowią wpływy
z subwencji (ponad 20 mln zł – 30% dochodów ogółem) oraz z podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, rolnego czy od środków transportowych (ponad 18 mln zł – 27% dochodów ogółem). Duże znaczenie w zakresie dochodów mają też udziały w podatkach PIT i CIT płaconych przez mieszkańców i firmy działające na obszarze gminy (13,8 mln zł - 20% wszystkich wpływów), a także dotacje na zadania bieżące, głównie w zakresie pomocy społecznej (6,4 mln zł – niespełna 10% dochodów ogółem). Pozostałe dochody to głównie środki na inwestycje.

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 71,3 mln zł, w tym na zadania inwestycyjne środki w wysokości ponad 12 mln zł. Inwestycje realizowane będą w większości w ramach pozyskanych środków zewnętrznych, jednak częściowo obejmą również sporządzenie dokumentacji technicznych, niezbędnych m.in. w przypadku absorpcji przez samorząd środków unijnych.

Na chwilę obecną planowany na rok 2024 deficyt budżetowy, wynikający z wyższej kwoty wydatków niż dochodów, wynosi 4,8 mln zł i jest związany przede wszystkim  
z koniecznością zabezpieczenia środków własnych w ramach realizacji projektów
z udziałem środków zewnętrznych. Rzeczywista kwota deficytu będzie zatem uzależniona od poziomu dofinansowania

Na moment sporządzenia projektu budżetu planuje się zaciągniecie kredytu w kwocie 2,5 mln zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1,5 mln zł. Doświadczenia roku poprzedniego wskazują jednak, że bardzo możliwe jest sfinansowanie deficytu w całości z wolnych środków. Wówczas to nie będzie konieczności zaciągania kredytu, co zmniejszenie jednocześnie zadłużenie gminy. Wiele zależeć będzie jednak od sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, w tym od poziomu kształtowania się wpływów do budżetu czy kosztów realizacji różnych zadań gminy.

Warto też dodać, że wybór działań wskazanych w projekcie budżetu wynika
z nakładanych na  gminy zadań ustawowych, ale w znacznej części również z wniosków składanych przez mieszkańców gminy Krobia. Każde bowiem przedsięwzięcie jest pochodną głosów, wniosków mieszkańców, a nie „autorską” propozycją radnego, burmistrza czy jego urzędników. To właśnie mieszkańcy, podczas spotkań czy zebrań, składają swoje postulaty i to dla nich są one realizowane.

Należy też podkreślić, że projekt budżetu jest propozycją wyjściową dla dalszych działań i decyzji o przeznaczeniu środków budżetowych, a nawet sama uchwała budżetowa w ciągu roku podlega wielu zmianom, wynikającym m.in. z otrzymania środków zewnętrznych, zmian kwot dotacji na zadania gminne i zlecone czy też koniecznością wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

 

Wykaz wybranych przedsięwzięć w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024:

- budowa stadionu w Krobi – etap I – 4 800 000,00 zł,
- dotacje dla Parafii w Domachowie, Krobi i Chwałkowie (pozyskane przez samorząd w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 1 201 000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego – 429 500,00 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Poznańskiej w Krobi wraz z modernizacją nawierzchni – 700 000,00 zł,
- modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego – 350 000,00 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Krobia –  280 220,00 zł,
- budowa ścieżki rowerowej przy ul. Poznańskiej w Krobi– 290 000,00 zł,
- zakup parkomatów – 70 000,00 zł,
- dotacje na wymianę kotłów c.o. oraz montaż przydomowych oczyszczalni ścieków – 152 000,00 zł,

- modernizacja nawierzchni na drogach gminnych – 700 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu na modernizację dróg na terenie gminy Krobia – 1 410 000,00 zł,
- termomodernizacja szkoły w Nieparcie oraz wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego (na budowę boiska przy szkole w Gostkowie) – 586 000,00 zł,
 - budowa i przebudowa obiektów sportowych w Pudliszkach – 100 000,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji skateparku w Krobi – 20 000,00 zł,
- rewitalizacja stawów – 100 000,00 zł,
- budowa zadaszonej sceny w Kuczynie – 70 000,00 zł,
- budowa parking przy budynku MGOSP i CUW w Krobi – 50 000,00 zł,
- modernizacja świetlic w Domachowie i Przyborowie – 110 000,00 zł,

- montaż instalacji OZE na budynku KROB_KULT – 100 000,00 zł,
- dokumentacja związana ze wzrostem efektywności energetycznej świetlic w Sułkowicach, Żychlewie i Pudliszkach – 130 000,00 zł,
- wymiana pieca w budynku komunalnym w Chwałkowie (oddział przedszkolny i biblioteka) – 30 000,00 zł,
- dokumentacja dotycząca klastra energetycznego – 54 667,00 zł.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz