Budowanie mostów, tworzenie międzynarodowych przyjaźni

Building bridges, creating international friendships

 

Once again, the Krobia municipality as a project leader within the Visegrad Fund project organized a series of great study visits to Poland and Czech Republic. Partners from 5 partner countries, namely: Poland, Macedonia, Slovakia, Hungary and Czech Republic, were a part of this international event on the exchange of good practices.

In Poland, mayors, social enterprises, a Parliament member from Macedonia and NGOs visited the Barka Foundation in Poznan to learn more about the work of social enterprises and the centres for support of social entrepreneurship. The international group members visited the Chudobczyce organic farm and a former homeless persons’ community, met Ukrainian group of refugee women in the Barka Foundation, and had visited the Taroka centre in Tarnowo.

In Krobia, the guests had the opportunity to visit ECOSS and a workshop for clothes making which supports marginalized groups of citizens towards their future employment opportunities. After the conference that displayed good practices in all 5 partner countries, an evening visit to the local folklore centre and the old church, as well as to the Centre of culture were organized where the guests could enjoy a variety of local customs and traditions, apart from learning about the municipalities’ social entrepreneurship initiatives.

The study visits were closed in the Czech Republic, where the participants visited the Diakonina centre, close to the Ostrava region as well as the ERGON / Steel tech companies that include persons with disabilities into the employment market.

The conclusions of the study visits are that the international collaboration needs to continue in 2023 and beyond as the partner countries can be support to each other in terms of creating and implementing legislations on social entrepreneurship, finding additional financial support instruments for the development of social entrepreneurship and motivating and inspiring social enterprises, companies and municipalities to adopt the same or similar practices that can be a contribution to the socio-economic empowerment of local communities.

 

 

Budowanie mostów, tworzenie międzynarodowych przyjaźni

 

Po raz kolejny Gmina Krobia jako lider projektu w ramach Funduszu Wyszehradzkiego zorganizowała cykl wizyt studyjnych w Polsce i Czechach. Partnerzy z 5 krajów partnerskich: Polski, Macedonii, Słowacji, Węgier i Czech uczestniczyli w tym międzynarodowym wydarzeniu wymiany dobrych praktyk.

W Polsce - Burmistrzowie, Pani Poseł z Parlamentu Macedońskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych odwiedzili Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, aby dowiedzieć się więcej o pracy przedsiębiorstw społecznych i ośrodków wspierania przedsiębiorczości społecznej. Członkowie międzynarodowej grupy odwiedzili gospodarstwo ekologiczne w Chudobczycach i spotkali się ze społecznością osób bezdomnych, zwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowie Podgórnym.

W Krobi goście mieli okazję odwiedzić Spółdzielnię Socjalną ECOSS oraz warsztat krawiecki AGRAFKA, funkcjonujący przy Centrum Integracji Społecznej , który wspiera zmarginalizowane grupy osób, dając im możliwość zatrudnienia. 30 listopada w Krobskim Centrum Usług Społecznych odbyła się konferencja podsumowująca projekt wyszehradzki. Podczas spotkania zaprezentowano dobre praktyki we wszystkich 5 krajach partnerskich. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu, Pan Grzegorz Grygiel przedstawił system wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim. Na konferencji obecna była Pani Anna Adamczyk – opiekun naszego projektu, która przybyła  z Bratysławy.  Po dawce fachowej wiedzy dotyczącej tematu ekonomii społecznej nasi goście zwiedzili Gościniec Biskupiański w Domachowie,  gdzie mogli zapoznać się z różnorodnymi lokalnymi zwyczajami i tradycjami ludowymi nie zabrakło również melodii biskupiańskich.

Wizyta studyjna zakończyła się w Czechach, gdzie uczestnicy odwiedzili ośrodek Diakoni Śląskiej  w Ostrawie oraz firmę ERGON / Steel, które włączają osoby niepełnosprawne na rynek pracy.

Realizacja projektu w ramach Funduszu Wyszehradzkiego pozwoliła nam poznać system przedsiębiorczości w krajach partnerskich. Dzięki takim projektom kraje partnerskie mogą wspierać się nawzajem w zakresie tworzenia i wdrażania przepisów dotyczących przedsiębiorczości społecznej, znajdowania dodatkowych instrumentów wsparcia finansowego dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz motywować i inspirować przedsiębiorstwa społeczne, firmy i gmin do przyjmowania takich samych lub podobnych praktyk, które mogą przyczynić się do wzmocnienia pozycji społeczno-ekonomicznej społeczności lokalnych.

 

#visegrad

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz