Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR

Gmina Krobia realizuje projekt Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.

 

Cel projektu

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu zostało przeznaczone jest na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami umożliwiających pracę zdalną.

Wartość projektu: 712 790 zł w ramach których zostanie zakupionych sprzęt: 28 szt. Komputerów stacjonarnych, 246 laptopów, 19 tabletów

 

Finansowanie projektu

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Opis projektu

Projekt skierowany do dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Warunkiem uzyskania wsparcia było złożenie oświadczenia wskazującego, że:

1.            dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

2.            dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej,

tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej

i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

3.            dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.