Projekt: Zajęcia dodatkowe w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III

Gmina Krobia przystapiła do projektu pt.„Zajecia dodatkowe w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III w Gminie Krobia” współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie realizowany w ramachPriorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrownywanie szans eedukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych swiadczonych w systemie oświaty,Poddziałanie 9.1.2. Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji niniejszego projektu obejmuje rok szkolny 2012/2013. Działaniami w ramach projektu będzie objeta grupa uczniów z klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krobia. Uczniowie ci, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb będą uczestniczyli w nastepujących zajęciach dodatkowych:

  1. a)Zajęcia dlaz trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrozonych ryzykiem dysleksji;
  2. b)Zajęcia dla dzieci z trudnosciami w zdobywaniu umiejetności matemtycznych;
  3. c)Zajęcia logopedyczne;
  4. d)Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
  5. e)Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
  6. f)Zajecia rozwijajace zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Udział ucznia w projekcie jest bezpłatny.

W ramach niniejszego projektu zostanie również doposażona baza dydaktyczna szkół w pomoce dydaktyczne. Zakup ten wynika z procesu indywidualizacji nauczania i wychowania, zgodnie z załozeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w kl. I-III szkoły podstawowej, okreslonej Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ogółem projekt ten jest kontunuacją szerszego projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a dotyczącego indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonego w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Wprowadzona od 1 września 2009 roku nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogóonego w poszczególnych typach szkół mówi, iż celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest kształtowanie u uczniów i uczennic postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.  Przewiduje, że indywidualna praca z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych będzie stałym elementem nowej jakości procesu kształcenia i wychowania. Ogółem edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej, jednoczesnie zapewniając kontynuacje i ciągłośc procesu edukacji rozpoczętego w przedszkolu.

Podsumowując prawidłowa realizacja projektu „Zajecia dodatkowe w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III w Gminie Krobia” ma doprowadzić do osiągniecia celu podstawowego, jakim jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów porzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w gminie.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz