Aktualności 12 grudnia 2017

Masz zbiornik bezodpływowy? Czeka Cię kontrola!

Masz zbiornik bezodpływowy? Czeka Cię kontrola!

Drodzy mieszkańcy, pragniemy poinformować, że w najbliższym czasie upoważnieni przez burmistrza Krobi pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi rozpoczną kontrolę zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie gminy Krobia. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Krobia, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Krobi, właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych przynajmniej dwa razy do roku. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są oni również zobowiązani do przedstawienia dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości, co będzie jednym z elementów planowanej kontroli. Mając na uwadze powyższe, prosimy o przygotowanie stosownych dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych, tj. umów dotyczących korzystania z usług firmy posiadającej stosowne zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Krobia oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylenie się od obowiązków dotyczących wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych oraz ich gromadzenia i pozbywania się (w przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej lub nie posiada przydomowej oczyszczalni ścieków), właściciel tejże nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Informację na temat podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krobia znaleźć można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krobia, w zakładce „Rejestry”.