Aktualności z NGO 10 października 2023

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Burmistrz Krobi informuje, że w dniu 6 października 2023 roku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” z siedzibą w Krobi przedłożyła w Urzędzie Miejskim w Krobi uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Krobia”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ww. ustawy, w załączeniu do niniejszego ogłoszenia, Burmistrz Krobi podaje złożoną ofertę na okres 7 dni do wglądu publicznego na stronie internetowej Gminy Krobia, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krobi (budynek Ratusza - ul. Rynek 1, Krobia).

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy wyznacza się 7-dniowy termin zgłaszania uwag do oferty. Tym samym uwagi można składać do dnia 17 października 2023 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ngo@krobia.pl lub w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Pliki do pobrania:

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz